Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Ansættelsesretslige reaktioner 

En ansættelsesretlig reaktion er arbejdsgiverens bebrejdelse over for en medarbejder af en allerede foretaget handling eller et bagudrettet utilfredsstillende tjenesteforløb. En række forhold kan danne baggrund for en ansættelsesretlig reaktion. Dette kan eksempelvis være utilfredsstillende tjeneste, overtrædelse af decorumkravet (strafbare forhold), samarbejdsvanskeligheder som i det væsentlige skal kunne tilskrives medarbejderen og omfattende sygefravær (se afsnit om afsked på grund af sygefravær).
Ved ansættelsesretlige reaktioner sondres mellem overenskomstansatte og tjenestemænd.

 
Overenskomstansatte:

 • Tjenstlig samtale
 • Misbilligelse
 • Advarsel
 • Afsked


Tjenestemænd (tjenestemandslovens § 24):

 • Tjenstlig samtale
 • Advarsel
 • Irettesættelse
 • Bøde 
 • Forflyttelse
 • Degradering
 • Afsked

 
Sager vedrørende tildelingen af en ansættelsesretlig reaktion - og behandlingen heraf - vil altid bero på en konkret og individuel vurdering. Ved tildeling af en skriftlig misbilligelse, advarsel eller irettesættelse gøres medarbejderen opmærksom på en uacceptabel adfærd og gives en mulighed for at rette op på adfærden fremadrettet. Der er tale om en forvaltningsmæssig afgørelse, som kan inddrages i fremtidige tjenstlige forhold.
 
Tjenstlig samtale
Tjenstlige samtaler afholdes af myndigheden. Iværksættelse af alle andre ansættelsesretlige reaktioner kan kun ske ved FPS foranstaltning. I mange sager vil det være hensigtsmæssigt at udlevere en handleplan i forbindelse med afholdelse af en tjenstlig samtale. Handleplaner udarbejdes af myndigheden. Ved udlevering af handleplan fastsættes datoer for samtaler med medarbejderen, for evalueringen og delevaluering af handleplan. Hvis medarbejderen ikke har forbedret sig efter handleplanperiodens udløb, overdrages sagen til FPS, og JURA vurderer herefter, om medarbejderen skal tildeles en ansættelsesretlig reaktion.

Der skal altid laves et referat af en tjenstlig samtale, som skal opbevares i personalemappen. Medarbejderen kan medbringe en bisidder ved en tjenstlig samtale og bør oplyses om denne ret ved indkaldelsen til samtalen. Der er ikke krav om, at medarbejderen underskriver handleplanen. Underskrift på handleplanen er således ikke en tilkendegivelse af enighed i indholdet, men alene en kvittering for modtagelsen heraf. For opbevaring af handleplan og referat af tjenstlig samtale på personalemappen sendes disse via FIIN til FPS-MYN.

For nærmere omkring partsrepræsentation og bisidder, se i øvrigt artiklen Forvaltningsret under relaterede artikler til højre. 
 
Når FPS tildeler en medarbejder en ansættelsesretlig reaktion i form af en misbilligelse eller advarsel, sker dette i samarbejde med tjenestestedet. Efter sagsbehandlingen af sagen vil misbilligelsen eller advarslen skulle udleveres af nærmeste chef til medarbejderen. I sager om utilfredsstillinde tjeneste og samarbejdsproblemer vil der sammen med misbilligelsen/advarslen ofte skulle udarbejdes en handleplan af chefen som udleveres til medarbejderen, og således skal medarbejderen følges i en handleplansperiode som beskrevet ovenfor.

Feedback

 

Fandt du det du søgte?

 

Du kan være med til at

udvikle HR-portalen ved at

sende værdifuld feedback.

 

Send feedback