Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Er du kommet til skade i INTOPS? 

Har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) anerkendt din skade eller sygdom som følge af en udsendelse i INTOPS, kan du være berettiget til yderligere erstatning, ud over hvad du har fået udbetalt fra AES. 


Hvilke ordninger kan du søge om?

Godtgørelse for varigt mén
Har du som følge af en anerkendt arbejdsskade pådraget under udsendelse i INTOPS fået tilkendt en varig méngrad på mindst 5 %, kan du være berettiget til godtgørelse efter Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning. Godtgørelsen beregnes på grundlag af den méngrad, som AES har fastsat. Efter Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning svarer 100 % mén til kr. 4.365.400 (2019-takst).


Kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte

Hvis du som følge af en eller flere hændelser under din udsendelse i INTOPS har været sygemeldt, kan du være berettiget til en godtgørelse på kr. 205,00 pr. sygedag frem til den dag, hvor AES træffer afgørelse om dit varige mén. Beløbet kan dog ikke overstige maksimumsbeløbet for det givne år, hvilket udgør kr. 78.500,00 (2019-takst).


Aktstykke 425 ydelse

Du kan være berettiget til en pensionslignende, livsvarig ydelse, hvis du som følge af din anerkendte arbejdsskade pådraget under udsendelse i INTOPS er blevet tilkendt et erhvervsevnetab på 15 % eller mere. Det er en betingelse for at være omfattet af aktstykke 425 ordningen, at du ikke var tjenestemand eller omfattet af civilarbejderloven på skadestidspunktet. Derudover er det et krav, at du ikke længere er ansat i Forsvaret.

Hvis du er omfattet af ordningen, kan dine børn ligeledes være berettiget til en ydelse.


FN-erstatning

Hvis din arbejdsskade er anerkendt som pådraget under udsendelse til FN-ledet mission (link se liste), kan du være berettiget til en erstatning fra FN. FPS vil i den forbindelse stille sig til rådighed for dig og tage sig af ansøgningsprocessen på dine vegne. FPS sørger for indsamling af nødvendige dokumenter, oversættelse samt oversendelse af din sag til FN. Bemærk, at fysiske skader pådraget under udsendelse til FN-ledet mission skal anmeldes inden for 4 måneder efter skaden er sket. FN har dispenseret for senere anmeldelse af psykiske skader, hvorfor 4 måneders reglen ikke gælder for psykiske skader.

Du kan læse mere om ordningen her.


Hvordan søger jeg?

Du kan søge om nedenstående ordninger ved at udfylde ansøgning og samtykkeerklæring, som du finder her. Sæt kryds i de relevante felter ud for hvilken ordning du ønsker at søge om og underskriv samtykkeerklæringen.

Hvis du søger om kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte, bedes du også udfylde det vedlagte spørgeskema.

Ansøgningen skal sendes over sikker forbindelse ved at klikke her. Du kan også sende den med brev til FPS, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup. FPS vil derefter behandle din sag og vurdere, hvorvidt du er omfattet af de ansøgte ordninger.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette telefonisk henvendelse på 32 66 51 53. Kontoret har telefontid mandag til torsdag fra kl. 9 til kl. 12.