Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Er du kommet til skade i INTOPS? 

Har Arbejdsskadestyrelsen anerkendt en skade eller sygdom som følge af en udsendelse i INTOPS, kan du være berettiget til yderligere erstatning, ud over hvad du har fået udbetalt fra Arbejdsskadestyrelsen.

Du kan søge om nedenstående ordninger ved at udfylde Ansøgningen.

Du kan være berettiget til yderligere godtgørelse:
FPS skal gøre dig opmærksom på, at du i tillæg til den erstatning, du allerede har modtaget fra AES, kan være berettiget til godtgørelse for varigt mén efter Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Du kan herudover også være berettiget til kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte.

Stammer din arbejdsskade fra en udsendelse under FN, kan du være berettiget til FN-erstatning.

Du kan ligeledes være berettiget til en supplerende ydelse efter aktstykke 425 ordningen.

Hvad betyder ordningen for dig?
Godtgørelse for varigt mén
Hvis AES som følge af din arbejdsskade pådraget under udsendelse i INTOPS har fastsat din varige méngrad til mindst 5 %, kan du være berettiget til méngodtgørelse efter Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning. Godtgørelsen beregnes på grundlag af den méngrad, som AES har fastsat. Efter Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning svarer 100 % mén til kr. 4.089.500,00.

Kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte
Hvis du som følge af en eller flere hændelser fra den 14. august 1996 under din udsendelse i INTOPS har været for syg til at arbejde, kan du være berettiget til en godtgørelse på kr. 190,00 pr. sygedag frem til den dag, hvor AES træffer afgørelse om dit varige mén. Beløbet kan dog ikke overstige maksimumsbeløbet på kr. 73.500,00.

FN-erstatning
Du har mulighed for at blive bistået af FPS i din ansøgning om FN-erstatning. FPS vil forestå indhentelse af den nødvendige dokumentation, udfærdige ansøgning, afholde udgifter til oversættelse og oversende ansøgningen til behandling i FN.

Aktstykke 425 ydelse
Hvis du som følge af din arbejdsskade pådraget under udsendelse i INTOPS er blevet tilkendt et erhvervsevnetab på mindst 15 %, kan du være berettiget til en supplerende ydelse fra Forsvaret.
Det er en betingelse for at være omfattet af aktstykke 425 ordningen, at du ikke er tjenestemand eller omfattet af civilarbejderloven, samt ikke længere er ansat i Forsvaret.
Hændelsen/hændelserne, der er årsag til din arbejdsskade, skal have fundet sted fra den 14. august 1996. 

Krav til dig ”Du skal ansøge”
Godtgørelse for varigt mén
Du skal udfylde vedlagte fuldmagt og tilbagesende denne til FPS@mil.dk eller med brev til FPS, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup.
FPS vil herefter behandle din sag og tage stilling til, om du er berettiget til méngodtgørelse efter ordningen.

Kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte
Du skal udfylde vedlagte ansøgning og fuldmagt og sende disse til FPS@mil.dk eller med brev til FPS, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup.
FPS vil herefter behandle din sag og tage stilling til, om du er berettiget til ydelser efter ordningen.

FN-erstatning
Stammer din anerkendte arbejdsskade fra en FN-mission, bedes du afkrydse feltet ”FN-erstatning” i spørgeskemaet.
Hvis du vil vide mere om enten kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte eller FN-erstatning, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) på telefon. 32 66 51 53.

Aktstykke 425 ydelse
Opfylder du betingelserne for aktstykke 425 ordningen, kan du ansøge om tillægsydelsen ved at afkrydse feltet i det vedlagte spørgeskema, samt udfylde den vedlagte samtykkeerklæring. Du bedes fremsende spørgeskemaet og den udfyldte samtykkeerklæring til FPS@mil.dk eller med brev til FPS, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup.

Har du allerede sendt en ansøgning?
Har du allerede søgt om kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte, vil dine svar på spørgeskemaet lette sagsbehandlingen af din ansøgning.
 
FPS håber derfor, at du vil udfylde og tilbagesende både spørgeskema og fuldmagt til FPS@mil.dk eller med brev til FPS, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup.

Du kan læse mere om ovenstående ordninger i folderen 'Hvis du kommer til skade...'.

Du finder aktstykke 425 ordningen uddybet i folderen "Aktstykke 425"

Du finder Forsvarets Arbejdsmiljødatabase og en vejledning til anmeldelse af arbejdsulykker under 'Nyttige links'.

Feedback

 

Fandt du det du søgte?

 

Du kan være med til at

udvikle HR-portalen ved at

sende værdifuld feedback.

 

Send feedback