Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Fridøgnsbank medarbejdere

Indholdsområde

 
 
 

Fridøgnsbank medarbejdere 

Fridøgnsbank er en aftale, der giver dig som ansat mulighed for at spare frihed op med henblik på senere afvikling.

Ansøgning om fridøgnsbank
Hvis du ønsker en aftale om fridøgnsbank, skal du fremsende en ansøgning til dit tjenestested. Dit tjenestested og dig indgår en individuel aftale om fridøgnsbank, der minimum skal indeholde:

 • hvilke former for frihed, der omfattes af ordningen,
 • hvilken opsparings- og afviklingsperiode, der omfattes af ordningen og
 • afviklingstidspunkt og/eller afviklingsbetingelser.

Dit tjenestested fastsætter vilkår og rammer for, hvordan den individuelle aftale skal administreres, da planlagt tjeneste – f.eks. INTOPS – går forud for dit forslag til afviklingsperioder.

Opsparing af frihed
Opsparing af frihed kan ske inden for områderne:

 • Seniorpolitik (fx ved nedsættelse af arbejdstid, tidligere fratræden mv.)
 • Familiepolitikken (fx ved pasning af børn, sygdom i familien mv.)
 • Andre formål (fx ved sabbat, uddannelse mv.)

Du kan maksimalt spare 820 timer op (svarende til seks måneders frihed). Følgende frihedstyper kan indgå i opsparingen:

 • Over/merarbejde
 • 2/7 dage optjent i international tjeneste
 • Fridage tilgode
 • Erstatningsfrihedsdage (EF-dage)
 • Frihed for tjeneste til søs
 • Frihedskompensation for aften- og nattjeneste (fx § 15-frihed)
 • Frihed der optjenes i henhold til lokalt indgåede aftaler om en forhøjet ugentlig arbejdstid (fx 40 timer i stedet for 37 timer pr. uge.)
 • Frihed optjent i forbindelse med døgntjeneste (erstatningsfri for vagt (EV-dage), erstatningsfri for øvelse (EØ-dage) og søøvelsesdage)


Afvikling af frihed
Den opsparede frihed kan kun afvikles, hvis tjenesten gør det muligt, og de almindelige regler om arbejdstid kan som udgangspunkt ikke fraviges ved optjening og afvikling af frihed i forbindelse med fridøgnsbank.

Du skal meddele dit tjenestested dit ønskede tidspunkt for afvikling af opsparet frihed i god tid, og mindst med et varsel, der svarer til længden af den ønskede frihedsafvikling. Varslet kan dog i helt særlige tilfælde være kortere, fx hvis du er syg, eller der er sygdom i din nære familie.

Skift af tjenestested
Ved ansøgning om nyt tjenestested har du pligt til at oplyse det nye tjenestested om din individuelle aftale om fridøgnsbank og du skal være indstillet på at genforhandle afviklingsvilkår med det nye tjenestested.
Vær opmærksom på, at evt. økonomisk godtgørelse for en fridøgnsbank først kan ske, når du afgår fra Forsvaret.

Læs mere
Du kan læse mere om fridøgnsbank i FPTBST 202-16 på FIIN.

Nyttige links