Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Uansøgt og ansøgt afsked på grund af svagelighed (Helbredsbetinget afsked)

Indholdsområde

 
 
 

Uansøgt og ansøgt afsked på grund af svagelighed (Helbredsbetinget afsked) 

Uansøgt afsked på grund af svagelighed
Ved uansøgt afsked på grund af svagelighed (helbredsbetinget afsked) af en tjenestemand eller en medarbejder omfattet af civilarbejderloven (civilarbejder) skal sagen forelægges for Moderniseringsstyrelsen, Helbredsnævnet. Helbredsnævnet vurderer den pågældende medarbejders tjenstdygtighed, erhvervsevne samt pensionsretlige status ved afsked.

Har en tjenestemand eller en civilarbejder et sygefravær over en længere periode, eller er der andre årsager, som relaterer sig til dennes helbred og arbejdet, kan der indledes en uansøgt afskedssag på grund af svagelighed.

Sagsbehandling
Det er Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), som behandler sager vedrørende uansøgt afsked på grund af svagelighed, af tjenestemænd og civilarbejdere. Det er myndighedens ledelse, der indstiller sagen til FPS ved brug af sagsforklæde. Før sagen overdrages til FPS, skal FKODIR om trivsel og sygefravær have været iagttaget. Du finder link til sagsforklædet og direktivet i ”Nyttige links” til højre.

Efter indstillingen vil FPS anmode medarbejderen om at indhente en lægeerklæring hos egen læge. Lægen fremsender herefter lægeerklæringen direkte til Helbredsnævnet. FPS sender herudover øvrige nødvendige oplysninger, herunder pensionsinfo og eventuelle sygelister til Helbredsnævnet.

Helbredsnævnet vil herefter foretage en konkret og individuel vurdering af medarbejderens tjenstdygtighed i sin stilling og den generelle erhvervsevne. Helbredsnævnet vurderer herudover den pensionsretlige status ved en afsked på grund af svagelighed. Helbredsnævnet vil i nogle sager anmode om, at der udarbejdes en speciallægeerklæring før de udtaler sig i sagen. Såfremt Helbredsnævnet ønsker en speciallægeerklæring, er det FPS der sørger for, at medarbejderen får en tid hos en speciallæge.

Når sagen er færdigbehandlet i Helbredsnævnet, modtager FPS og medarbejderen en udtalelse om Helbredsnævnets vurdering af den pågældende medarbejders tjenstdygtighed, erhvervsevne samt pensionsretlige status ved afsked.

FPS vil herefter partshøre den pågældende medarbejder om påtænkt helbredsbetinget afsked. Med udgangspunkt i sagens faktiske omstændigheder og eventuelle partsbemærkninger vil FPS slutteligt for tjenestemænd sende indstilling til Forsvarsministeriet, som træffer den endelige afgørelse. For civilarbejdere er det FPS, der træffer den endelige afgørelse.

Ansøgt afsked på grund af svagelighed
Tjenestemænd og civilarbejdere kan i forbindelse med sygdom søge sin afsked med pension på grund af svagelighed. Inden ansøgningen imødekommes, skal sagen forelægges for Helbredsnævnet. Processen for Helbredsnævnets behandling kan ses i ovenstående. Når FPS har modtaget Helbredsnævnets vurdering, imødekommes ansøgningen.

Sagsbehandlingstid
Den samlede sagsbehandlingstid i sager vedrørende helbredsbetinget afsked varierer meget alt efter den enkelte sag, men sagsbehandlingstiden er typisk 4-6 måneder fra tjenestestedet indstiller sagen til FPS.