Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Uansøgt afsked 

Alle afskedigelser sker ud fra en konkret og individuel vurdering. Opsigelse af ansættelsesforholdet begrundet i medarbejderens forhold kan kun ske, på baggrund af en saglig begrundelse. Opsigelse af ansættelsesforholdet bliver foretaget af FPS, JURA, i tæt samarbejde med tjenestestedet. Afskedigelseskompetencen for tjenestemænd er ved Forsvarsministeriet (FMN), hvor JURA udarbejder en indstilling om afsked til FMN. Alle samtaler skal dokumenteres skriftligt til brug for en eventuel sag senere hen.
 
Opsigelse af medarbejderen sker med det opsigelsesvarsel, der følger af medarbejderens ansættelseskontrakt. Ved væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet kan medarbejderen opsiges uden varsel.
 
Uansøgt afsked kan forekomme ved:
  • Sygefravær (se ’nyttige links’)
  • Utilfredsstillende tjeneste
  • Samarbejdsvanskeligheder
  • Manglende sikkerhedsgodkendelse
  • Strafbare forhold - overtrædelse af decorumkravet 
  • Ulovlig udeblivelse
  • Arbejdsvægring

  
Utilfredsstillende tjeneste
Utilfredsstillende tjeneste er eksempelvis hvis medarbejderen ikke udfører sine arbejdsopgaver tilfredsstillende. Det vil sige, at medarbejderen ikke efterkommer pålæg fra arbejdsgiver eller for eksempel ikke kan bestå Forsvarets Fysiske Test (FFT). Misbrugsproblemer kan medføre, at medarbejderen ikke udfører sit arbejde tilfredsstillende. Du finder links til bestemmelser under ’Nyttige links’.
 
Når en medarbejder ikke agerer tilfredsstillende i tjenesten, er det arbejdsgiverens opgave at fortælle medarbejderen, hvilke områder medarbejderen skal forbedre og hvordan. Alle tiltag skal dokumenteres på skrift, herunder påtaler, tjenstlige samtaler og handleplaner. For opbevaring af handleplaner og referat af tjenstlig samtale på personalemappen sendes disse via FIIN til FPS-MYN. Hvis medarbejderen ikke forbedrer sig, overdrages sagen til JURA i FPS. JURA vurderer sagen, herunder om medarbejderen skal tildeles en ansættelsesretlig reaktion (advarsel/misbilligelse).  I en sag om utilfredsstillende tjeneste kan FOKUS-dokumenter indgå. Hvis medarbejderen efter en eller flere skriftlige advarsler ikke forbedrer sig, kan JURA efter en konkret og individuel vurdering indlede en afskedssag.
 
Samarbejdsvanskeligheder
For at kunne indlede en afskedigelsessag på grund af samarbejdsvanskeligheder, skal der foreligge en forbindelse mellem samarbejdsproblemet og den medarbejder, der søges afskediget. Derudover må hovedskylden for problemet ikke kunne tilskrives andre personer end den, som søges afskediget. Chefen skal påpege samarbejdsproblemerne over for den ansatte og dette skal dokumenteres skriftligt. I forbindelse med håndteringen af samarbejdsvanskeligheder kan der også søges hjælp hos Organisation for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte. Hvis problemerne ikke kan løses ved påtaler og samtaler, overdrages sagen til FPS, som vurderer sagen og eventuelt tildeler medarbejderen en eller flere ansættelsesretlige reaktioner (skriftlige advarsler). Hvis samarbejdsvanskelighederne fortsætter, vil FPS efter en konkret og individuel vurdering indlede en afskedssag.
 
Manglende sikkerhedsgodkendelse
Det er en forudsætning, at en medarbejder i Forsvaret kan sikkerhedsgodkendes, som anført i ansættelseskontrakten. FPS modtager oplysninger om medarbejdere,der ikke kan sikkerhedsgodkendes fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Kan en medarbejder ikke opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse, vil FPS i dialog med tjenestestedet indlede en afskedssag. FPS vil dog inden da undersøge mulighederne for eventuel omplacering af medarbejderen, for eksempel hvis medarbejderen kan sikkerhedsgodkendes til et lavere niveau.
 
Strafbare forhold - Decorumkravet
Ifølge tjenestemandslovens § 10 skal tjenestemanden samvittighedsfuldt overholde regler, der gælder for hans stilling og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Dette kaldes ”decorumkravet”. Decorumkravet gælder også for alle andre medarbejdere i Forsvaret.
 
FPS modtager meddelelser fra Forsvarets Auditørkorps og politiet, når Forsvarets ansatte begår strafbare forhold. På denne baggrund foretager JURA en vurdering af, hvorvidt den begåede strafbare handling er en overtrædelse af decorumkravet. Hvis JURA finder dette er tilfældet, vil medarbejderen ud fra en konkret og individuel vurdering blive tildelt en ansættelsesretlig reaktion i form af en misbilligelse eller advarsel. I særlige tilfælde kan et strafbart forhold føre til en afskedigelsessag (for eksempel grov karakter eller gentagelse). Ansættelsesretlig reaktion på baggrund af strafbart forhold sker efter dialog med tjenestestedet.
 
Decorumkravet finder naturligvis også anvendelse i andre tilfælde end ved strafbare forhold, hvor medarbejderen ikke har udvist den nødvendige ”agtelse og tillid” som stillingen kræver.
 
Ulovlig udeblivelse
Hvis en medarbejder ikke møder til tjeneste, kan der være tale om ulovlig udeblivelse og herved en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Chefen skal indledningsvis kontakte medarbejderen og spørge hvorfor medarbejderen ikke er mødt. Hvis der ikke kan etableres kontakt til medarbejderen eller hvis medarbejderen ikke har en acceptabel begrundelse, skal FPS kontaktes omgående. FPS pålægger herefter skriftligt medarbejderen at møde til tjeneste. Møder medarbejderen ikke, kan FPS efter en konkret og individuel vurdering indlede en sag om afsked uden varsel.
 
Manglende fremskaffelse af lægeerklæring ved sygdom kan ligeledes medføre, at medarbejderen betragtes som ulovlig udebleven, idet medarbejderen på arbejdsgivers anmodning ikke har dokumenteret, at fraværet skyldtes sygdom.
 
Arbejdsvægring
Arbejdsvægring er, når en medarbejder nægter at udføre sit arbejde. Dette er en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Arbejdsvægring kan eksempelvis være, når en medarbejder nægter at udføre en bestemt opgave eller deltage i et planlagt kursus m.m.
Nægter en medarbejder trods pålæg at udføre sit arbejde, skal FPS omgående kontaktes.