Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Ansættelse på åremål 

Åremålsansættelse er en tidsbegrænset tjenestemandsansættelse. Tjenestemandslignende ansatte, overenskomstansatte og chefer omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten kan dog også ansættes på åremål. 

Bemærk, at der er sket ændringer vedrørende muligheden for at yde fratrædelsesbeløb i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 (se afsnittet om Mulighed for at aftale et fratrædelsesbeløb).

Åremålsansættelse kan anvendes ved ansættelse i stillinger, hvor:

  • Arbejdsopgaven eller udpegningen til hvervet er tidsbegrænset, og hvor tidsbegrænsningen er af klar og væsentlig betydning i relation til opgaven eller den udpegede person.
  • Forventede ændringer i opgaver, organisationer og struktur med en vis sandsynlighed vil ændre den pågældende stillings indhold.
  • Der stilles særlige krav til fornyelse i forskningsmæssig, kunstnerisk, merkantil, teknisk eller anden kreativ henseende, og hvor kravene til fornyelse har en selvstændig, konkret begrundet betydning.

   
Hvis Forsvaret ønsker at besætte en stilling på åremålsvilkår, kan dette alene ske efter forudgående forhandling med den forhandlingsberettigede centralorganisation (med mindre der er tale om en stilling omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten). 

Aftaler om ansættelse på åremål forhandles af enten Forsvarsministeriet eller
Forsvarsministeriets Personalestyrelse. 

Der er i p.t. 25 åremålsansatte i Forsvaret, og alle er chefer. 

Ansættelsens længde
Åremålsansættelse er tidsbegrænset til en periode på minimum 3 år og maksimum 6 år. Herudover kan der ske forlængelse af åremålsansættelsen uden opslag for en periode af maksimalt 3 år. Forlængelser kan fortages i flere omgange, men den samlede varighed må ikke overstige 3 år. 

Særlige ansættelsesvilkår
Der gælder nogle særlige ansættelsesvilkår for medarbejdere, der ansættes på åremål.
 
Mulighed for at aftale tilbagegangsret
I forbindelse med indgåelse af en aftale om åremålsansættelse, kan der indgås aftale om en tilbagegangsstilling efter åremålets udløb. Dette kan have betydning for fastsættelsen af åremålstillægget.
 
Åremålstillæg
Til åremålsansatte ydes et særligt åremålstillæg, der beregnes som et procenttillæg. Tillægget gives som en kompensation for den tidsbegrænsede ansættelse, og fastsættes derfor under hensyn til åremålets længde og en eventuel tilbagegangsret.
 
Mulighed for at aftale et fratrædelsesbeløb
Som led i en ansættelse på åremålsvilkår kan der endvidere aftales et fratrædelsesbeløb. Formålet med fratrædelsesbeløbet er at fastholde den ansatte i stillingen indtil åremålsansættelsens udløb, og at kompensere for en eventuel ledighedsperiode efter åremålets udløb.
 
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 mellem Finansministeren og CFU blev det aftalt, at fratrædelsesbeløbet bortfalder, hvor den ansatte direkte efter udløbet af åremålsperioden genansættes i åremålsstillingen, ansættes i en chefstilling eller ansættes i anden tilsvarende eller højere stilling inden for ansættelsesområdet. Dette har virkning for alle nyansættelser og genansættelser på åremål, hvor tiltrædelsen sker den 1. maj 2016 eller senere med undtagelse af åremålsaftaler, der er indgået før aftalens udsendelse.  

Du kan læse nærmere om tilbagegangsret, åremålstillæg og fratrædelsesbeløb i PAV’ens kapitel 13.

Du finder links til relevante love og cirkulærer, mv. på Retsinfo.dk

  • Tjenestemandslovens § 2, nr. 3 og kapitel 6a
  • Tjenestemandspensionslovens kapitel 4a
  • Cirkulære om åremålsansættelse (nr. 9358 af 19. april 2016)
  • Cirkulære om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse (nr. 9836 af 19. december 2003)
  • Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten
  • Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning (PAV) kapitel 13.