Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Fridøgnsbank Chef 

Fridøgnsbank er en aftale, der giver dine ansatte mulighed for at spare frihed op med henblik på senere afvikling.

Ansøgning om fridøgnsbank
Den ansatte fremsender ansøgning om fridøgnsbank til eget tjenestested. Tjenestestedet og den ansatte indgår den individuelle aftale om fridøgnsbank. Tjenestestedet fastsætter vilkår og rammer for, hvordan den individuelle aftale skal administreres, da planlagt tjeneste – f.eks. INTOPS – går forud for den ansattes forslag til afviklingsperioder.

Den individuelle aftale om opsparing og afvikling af frihed (fridøgnsbank) skal som minimum indeholde:

 • hvilke former for frihed der omfattes af ordningen,
 • hvilken opsparings- og afviklingsperiode, der omfattes af ordningen og
 • afviklingstidspunkt og/eller afviklingsbetingelser.

Ved indgåelse af nye individuelle aftaler om fridøgnsbank skal indgående myndighed, af budgethensyn, underrette egen NIV II myndighed.

Opsparing af frihed
Opsparing af frihed kan ske inden for områderne:

 • Seniorpolitik (fx ved nedsættelse af arbejdstid, tidligere fratræden mv.)
 • Familiepolitikken (fx ved pasning af børn, sygdom i familien mv.)
 • Andre formål (fx ved sabbat, uddannelse mv.)

Din medarbejder kan maksimalt spare 820 timer op (svarende til seks måneders frihed). Følgende frihedstyper kan indgå i opsparingen:

 • Over/merarbejde
 • 2/7 dage optjent i international tjeneste
 • Fridage til gode
 • Erstatningsfrihedsdage (EF-dage)
 • Frihed for tjeneste til søs
 • Frihedskompensation for aften- og nattjeneste (fx § 15-frihed)
 • Frihed der optjenes i henhold til lokalt indgåede aftaler om en forhøjet ugentlig arbejdstid (fx 40 timer i stedet for 37 timer pr. uge.)
 • Frihed optjent i forbindelse med døgntjeneste (erstatningsfri for vagt (EV-dage), erstatningsfri for øvelse (EØ-dage) og søøvelsesdage)


Afvikling af frihed
Den opsparede frihed kan kun afvikles, hvis tjenesten gør det muligt, og de almindelige regler om arbejdstid kan som udgangspunkt ikke fraviges ved optjening og afvikling af frihed i forbindelse med fridøgnsbank.

Det ønskede tidspunkt for afvikling af opsparet frihed skal meddeles tjenestestedet i god tid, og mindst med et varsel der svarer til længden af den ønskede frihedsafvikling. Varslet kan dog i helt særlige tilfælde være kortere, fx hvis den ansatte er syg, eller der er sygdom i den ansattes nære familie.

Hvis særlige omstændigheder gør det nødvendigt, kan enheden/myndigheden udsætte en allerede varslet og godkendt eller påbegyndt afvikling af opsparet frihed. Det gælder dog kun, hvis der er tale om:

 • væsentlige driftsmæssige hensyn
 • at den opståede situation har været upåregnelig/uforudsigelig for ledelsen
 • at det er nødvendigt, at afviklingen af den opsparede frihed udsættes for netop den pågældende ansatte.


Skift af tjenestested
Ved ansøgning om nyt tjenestested har medarbejderen pligt til at oplyse det nye tjenestested om den individuelle aftale om fridøgnsbank.

Medarbejderen skal ved selvansøgt skift af tjenestested, være indstillet på at genforhandle afviklingsvilkår med det nye tjenestested.

Økonomi
Myndigheden, der har forpligtigelsen for den enkelte aftale om fridøgnsbank, skal reservere de fornødne økonomiske ressourcer til dækning af værdien af fridøgnsbanken.

Det er værdien af den enkelte frihedstype på overførselstidspunktet, fratrukket værdien af eventuelt afviklet frihed jf. den til enhver tid gældende ”prioritetsrækkefølge for afvikling af frihed”, der ligger til grund for en evt. økonomisk godtgørelse af tilgodehavende frihed.
Vær opmærksom på, at evt. økonomisk godtgørelse for en fridøgnsbank først kan ske, når MA afgår fra forsvaret.

Økonomisk godtgørelse for fridøgnsbank kan først ske efter koordination med Forsvarsministeriets Personalestyrelse med henblik på kontrol i DeMars af korrekt grundlag for udbetaling. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ønsket om udbetaling samt årsag til, at fridøgnsbanken ikke er afviklet ved frihed.

Læs mere
Du kan læse mere om fridøgnsbank i FPTBST 202-16 på FIIN.