Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Beordring og ad hoc 

Beordring vil fortsat kunne anvendes og kan  blive relevant i følgende tilfælde:

Besættelse af alle stillinger i puljen
Da stillingerne bemandes gennem puljer, kan der opstå situationer, hvor en stilling ikke har nogen ansøgere. Det kan også forekomme, at de ansøgere, der er, ikke har de rette kvalifikationer, kompetencer eller erfaring. Her kan det være nødvendigt at beordre, for at få den samlede pulje til at ”gå op”.

Selvvalgt afsked
Beordring kan anvendes, når en stilling bliver ledig ved selvvalgt afsked, den forestående puljebemanding ikke er nært forestående, en ad hoc-proces vurderes at være for tidskrævende, og det af den rekrutterende chef og FPS konkret vurderes, at stillingen skal besættes.

Ved særlige hensyn
Der kan opstå uforudsete situationer, eller processer, som vil afføde behov for beordring. Af eksempler kan nævnes organisationsændringer, personeltilpasning, forligstilpasninger og nyoprettede stillinger. Det må i de konkrete tilfælde overvejes, om en eller flere stillinger bør slås op. Det skal fremgå af en sag, at vurderingen er foretaget, og hvad begrundelsen er for at anvende beordring.

Der kan også være særlige hensyn til en eller flere medarbejdere, der vurderes at skulle løses ved beordring. Dette kan eksempelvis være sygdom eller familiære/sociale hensyn.

Ved tidsbegrænsning – såfremt chefen skal forblive i egen stilling
Det kan også være at foretrække, at en kandidat forbliver i egen stilling efter tidsbegrænsningens udløb. Hvis vedkommende vælger ikke at søge egen stilling kan han eller hun beordres til at blive i stillingen.

Det kan fx være, at der er gennemført nogle forandringer i myndigheden/styrelsen, og at det vurderes, at der er behov for stabil ledelse.

Et andet eksempel kan være, at der er igangsat et særligt kritisk projekt, og at det vurderes, at vedkommende bør afslutte dette for at opnå stabilitet og den bedste effekt.

Internationale operationer
Ved udsendelse i internationale operationer vil beordring blive anvendt.

Åremål (tilbagegang)
Hvis en chef, der er ansat på åremål ved indtræden på oberst- og kommandørniveau ikke får en ny stilling på niveauet eller en ansøgt stilling på niveauet under, kan det være nødvendigt at beordre vedkommende i en stilling på oberstløjtnant-og kommandørkaptajnniveauet.

Såfremt en åremålsansat chef på generalmajor- og kontreadmiralniveauet skal træde tilbage i en oberst- og kommandørstilling, og vedkommende ikke får en stilling gennem ansøgning, kan det ligeledes være nødvendigt at anvende beordring.

AD HOC
En ad hoc-proces kan sættes i gang, hvis en stilling uforudset bliver ledig, eller hvis eksterne kandidater skal afklares til niveauet.

En stilling kan fx blive uforudset ledig i forbindelse med en opsigelse, ulykke, familiemæssige årsager eller dødsfald. Såfremt det besluttes, at stillingen ikke kan forblive ledig, og der ikke kan oprykkes til kommando eller beordres, vil stillingen blive slået op gennem en ad-hoc procedure. Det vil sige uden for den ordinære bemandingsrunde.

Den ordinære bemandingsrunde kan også medføre, at en eller flere stillinger bliver ledige, og at der derfor må gennemføres en ad hoc-proces.

Ved en ordinær bemandingsproces kan ministerområdet modtage ansøgninger fra tidligere ansatte officerer, som søger tilbage på højere niveau. Sådanne ansøgninger bliver behandlet ved en ad hoc-udnævnelsesproces sideløbende med bemandingsprocessen, hvor vedkommende vil blive vurderet af udnævnelsesrådet.
 
 
Sidst opdateret 03-11-2019 - kl. 17:31