Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Vurderingsparametre ved udnævnelse

Indholdsområde

 
 
 

Vurderingsparametre ved udnævnelse 

For at imødekomme en generel efterspørgsel på de kriterier, som gøres gældende for tiltrædelse på næste niveau og understøtte udvælgelsen, er der udarbejdet klare vurderingsparametre.

Vurderingsparametrene er pejlemærker, der skal understøtte gennemsigtighed i bemandingsprocessen, idet det beskrives hvilke generelle og specifikke krav, der kan stilles til en oberst/kommandør.

Der bliver taget udgangspunkt i FOKUS-kompetencerne; resultater, relationer, fornyelse og stabilitet.

Kandidater til oberst-/kommandørniveauet bør have balanceret erfaring og bredt kendskab til Forsvaret fra eksempelvis Forsvarskommandoens enheder og stabe, herunder værnskommandoer, samt fra støttende styrelser, NATO, internationale partnere eller departementet. Erfaring fra tjeneste i internationale operationer, operative opgaver og tjeneste ved operative enheder tillægges stor værdi i vurderingen.  Forsvarskommandoens størrelse og opgavevariation betyder, at det er muligt at få både erfaring og bredt kendskab til Forsvaret og derigennem blive egnet til stillinger på oberst/kommandør-niveau alene på baggrund af et tjenesteforløb under Forsvarskommandoens område.

Vurderingsparametre er ikke en tjekliste, men en ramme til at understøtte en helhedsvurdering af kandidaten. 

 • Ledelse og udvikling:
  Chefens evne til at lede og udvikle medarbejdere og enheder gennem opstillede mål, planer og nytænkning ved at skabe motivation, tillid og følgeskab gennem sin egen person.

  Indikatorer
  Chefen udviser stort jobengagement og udstråler energi samt arbejder målrettet for herigennem at motivere medarbejderne og enhederne, så der skabes følgeskab i opgaveløsningen.

  Chefen motiverer og skaber samarbejde internt blandt medarbejdere og chefer samt understøtter samarbejde på tværs, herunder blandt andre myndigheder og styrelser.

  Chefen udviser empati og lydhørhed over for sine medarbejdere og formår at fastholde og tiltrække medarbejdere til enheden ved at skabe en attraktiv arbejdsplads også under vanskelige vilkår.

  Chefen fremstår som rollemodel i forhold til at kende og overholde gældende forvaltningsgrundlag, love, bestemmelser mv. Chefen udviser en høj grad af loyalitet over for opgaven, Forsvaret samt ministerområdet. Chefen formår at få italesat opgaven på en positiv måde over for sine enheder og medarbejdere. Dette bidrager til at skabe sammenhold og sammenhængskraft under ekstreme vilkår.

  Chefen kan levere løsninger rettidigt og med høj faglig kvalitet. Chefen er fremsynet og kan optimere processer, så resultaterne opnås på kort og lang sigt. Chefen skal løbende evaluere målopfyldelsen og opgaveløsningen.

  Chefen kan overføre operative erfaringer og erfaringer fra virke i enheder, til opgaveløsningen i støttende styrelser og stabe.
  Chefen får udviklet innovative og fremsynede planer med høj grad af faglighed. Planerne tilpasses ændringer i situationen og gennemføres inden for de givne politiske og militære rammer for opgaveløsningen. Chefen sikrer således, at målet opnås med tilpassede metoder og inden for de rådige ressourcer.

  Chefen evaluerer kontinuerligt sin, medarbejdernes og enhedernes indsats og metoder. Dette understøtter en hurtigere og bedre opgaveløsning, idet medarbejderne anerkendes for deres udvikling og opgaveløsning.
 • Beslutningsevne og håndtering af pres
  Chefens evne til at få gennemført planer, operationer, optimeringer, forandringer, organisationsændringer, politiske og ledelsesmæssige tiltag, under vanskelige vilkår.
  Chefen bevarer overblik, rolighed og handlekraft og udviser mod, robusthed og fornøden fleksibilitet i pressede situationer.

  Indikatorer
  Chefen træffer beslutninger med fremsynethed, der understøtter helheden i Forsvaret og på ministerområdet.

  Chefen gennemfører vanskelige beslutninger og tager de vanskelige samtaler for at løse opståede udfordringer, og agerer herunder med den fornødne hurtighed og aktion.

  Både i forbindelse med den almindelige styring og under den operative opgaveløsning udviser chefen vedvarende udholdenhed og vilje til at sætte ny retning, ændre metode og organisering samt andre nødvendige forandringer.
 • Helhedsforståelse og ressourcebevidsthed:
  Chefen har evnen til, på baggrund af teoretisk og praktisk viden og færdigheder fra operativ- og stabstjeneste at agere ud fra en helhedsforståelse af egen, enheders, Forsvarets samt modstanderens rammer og vilkår.

  Indikatorer
  Chefen opsøger viden og viser evne til at integrere alle de relevante parametre i den operative opgaveløsning og under den almindelige styring af enheder. Hermed bliver alle kapaciteter og ressourceområder samordnet optimalt i opgaveløsningen.

  Chefen formår at skabe og vedligeholde et godt samarbejde med de andre chefer, enheder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter, som indgår i opgaveløsningsen. Chefen formår samtidig at få sine undergivne chefer og medarbejdere til at udvirke tilsvarende samarbejde.

  Chefen formår at udnytte sine medarbejderes kompetencer og diversitet optimalt i enhedens opgaveudførelse. Chefen søger at vække medarbejdernes nysgerrighed for at få dem til at se opgaverne i en større ramme med flere perspektiver.

  Chefen formår at løse opgaven i balance med de ressourcer, der er til rådighed, så enheden kan fungere på en kort og længere horisont under uddannelse og under indsættelser.
 • Kommunikation:
  Chefens evne til at kommunikere klart og tydeligt internt og eksternt.

  Indikatorer
  Chefen motiverer gennem mundtlig og skriftlig kommunikation sine medarbejdere til at løse opgaverne også under vanskelige og ekstreme vilkår og få undergivne chefer og medarbejdere til at omsætte budskaberne til handling.

  Chefen formår gennem sin mundtlige og skriftlige kommunikation med foresatte og sideordnede at skabe forståelse for vilkårene for opgavernes løsning, muligheder inden for de rådige ressourcer og forslag til udvikling i helhedens interesse.

  Chefens kommunikation er systematisk og situationsbestemt for at sikre, at enheden holder retningen i forbindelse med opgaveløsningen.

 

Vurderingsparametre

Sidst opdateret 13-12-2019 - kl. 14:22