Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Den Statslige Kompetencefond

Indholdsområde

 
 
 

Den Statslige Kompetencefond 

Efter godt 24 timer er Akademiker-puljen i Den Statslige Kompetencefond tømt. Vi må samtidig meddele, at der er minimale muligheder for, at de ansøgninger, vi har modtaget fra akademikere, kan få støtte. Akademikernes fondspulje har allerede nu modtaget ansøgninger for et markant større beløb, end det der er afsat til perioden.
Er du omfattet af en anden overenskomst end Akademikernes, så er det fortsat muligt at søge støtte til din kompetenceudvikling.

Fra 2. juni 2020 kan alle igen søge i Den Statslige Kompetencefond. Fondens fem puljer bliver fyldt op. Det betyder, at vi igen åbner op for ansøgninger fra statsansatte af HK stats og Akademikernes overenskomster.
Tilhører du fondspuljen for LC, CO10 eller OAO Øvrige, er der endnu midler i de tre puljer.

Midlerne i fondens fem puljer bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Vær desuden opmærksom på, at Den Statslige Kompetencefond først modtager din ansøgning, når den er godkendt af din leder.

Kompetenceudvikling har stor betydning for at kunne løse arbejdsopgaverne – nu og på længere sigt.
 
Den Statslige Kompetencefond åbnede for ansøgninger den 4. september 2019 til de kr. 172 mio., som er afsat til individuel kompetenceudvikling af statens ansatte. Aftalen udløber i marts 2021. Støtten er et supplement til arbejdspladsens øvrige kompetenceudvikling.
 
Læs meget mere om fonden i Aftale om Den Statslige Kompetencefond og på Kompetencesekretariatets hjemmeside på internettet: https://Kompetenceudvikling.dk/ny-ok-fond.
 
Alle medarbejdere – ledere som medarbejdere – kan søge om økonomisk støtte fra fonden til egen kompetenceudvikling via fondens digitale ansøgningssystem. Støtten forudsætter, at arbejdsgiveren medfinansierer kompetenceudviklingen. Den enkelte medarbejders medarbejderudviklingssamtale (MUS/FOKUS) vil være et naturligt grundlag for aftale om, hvilken kompetenceudviklingsaktivitet den enkelte vil søge om støtte til fra fonden. Den enkelte ansøgning modtages først af fonden, når ansøgningen er godkendt af medarbejderens leder. Der er ingen faste ansøgningsrunder, da ansøgninger bliver behandlet løbende, og der kan søges om støtte til:

 

  • Uddannelses- og kursusgebyr: udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter
  • Materialer: undervisningsmaterialer som er nødvendige for deltagelse i aktiviteten
  • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Du kan se præsentation om fonden og procedure for ansøgningsprocessen i menuen Nyttige links øverst til højre.

Det er den enkelte styrelses ansvar at sikre, at de interne processer understøtter, at den statslige kompetencefond kan ansøges, og at medarbejderne dermed får mulighed for at få del i kompetenceudviklingsmidlerne.

 

Den Statslige Kompetencefond understøtter en decentralisering af finansieringen af medarbejdernes kompetenceudvikling, hvilket indebærer lokalt chef-/lederansvar for flg.:
 
  • at godkende medarbejderens ansøgning på Kompetencesekretariatets hjemmeside og dermed afgøre, om kompetenceudviklingsaktiviteten er relevant for den pågældende medarbejder.
  • at have beføjelser til at stå inde for udgifter (udlæg) til kompetenceudviklingsaktiviteten indtil, den er gennemført.
  • at godkende medarbejderens ansøgning via de almindelige regler og retningslinjer for godkendelse af anvendelsen af kompetencemidler (disponeringsregler).
  • at tage stilling til arbejdsgiverens medfinansiering af den konkrete kompetenceudviklingsaktivitet i form af fx betalt arbejdstid, udgifter til transport, undervisningsmaterialer, ophold, forplejning, kursusudgifter mm. ud over den støtte, som kompetencefonden ellers giver.
  • at anmode økonomipartner om at oprette relevante økonomiske registreringer i DeMars, når tilsagnet fra Kompetencesekretariatet er opnået.
  • at holde økonomipartner løbende orienteret såfremt, der sker ændringer, idet det udelukkende er medarbejder og leder, der modtager informationer fra Kompetencesekretariatet.
  • at indhente fondsstøtte til afholdt udgift til den enkelte medarbejders kompetenceudviklingsaktivitet i samarbejde med økonomipartneren, når kompetenceudviklingen er gennemført.

Når kompetencesekretariatet giver tilsagn til støtte, vil udgifterne samlet set være udgiftsneutrale for myndigheden (bortset fra medfinansieringen). Opnås tilsagn fra fonden skal det bemærkes, at fondsstøtten bortfalder, såfremt medarbejderen ikke opfylder kravene fra Kompetencesekretariatet (f.eks. ikke gennemfører kompetenceudviklingsaktiviteten). Hvis kompetenceudviklingsaktiviteten ikke gennemføres, er der dermed en risiko for, at myndigheden selv skal afholde udgiften til den påbegyndte kompetenceudviklingsaktivitet. Udgiften skal dermed dækkes af myndighedens eget budget.


Hvis der ikke opnås tilsagn fra fonden, skal lederen tage stilling til, om aktiviteten skal gennemføres alligevel, og hvordan den skal finansieres indenfor myndighedens kompetencemidler.


Fondens midler er fordelt på fire målgrupper, der dækker over centralorganisationerne på statens område: AC, CO10, OAO og LC.  De fire fondspuljer har forskellige beløbsgrænser for, hvor meget fondsstøtte en medarbejder kan tildeles pr. kalenderår, hvilket bl.a. fremgår af fondspuljernes positivlister. En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget.


Har du som chef/leder spørgsmål til kompetenceudvikling generelt eller proceduren for at søge, kan du kontakte din lokale HR partner. Har du spørgsmål til finansiering og den økonomiske registrering af kompetenceudviklingen via kompetencefonden, kan du kontakte din økonomipartner.