Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

OK18

 

Innovationsministeren har den 7. marts 2018 varslet lockout til påbegyndelse den 10. april 2018. Det sker efter et
langt og svært forhandlingsforløb, hvor de faglige organisationer er gået til forhandlingerne med en musketer-ed på tværs af det offentlige område. Organisationerne har bl.a. krævet:
  • at den arbejdsgiverbetalte frokostpause bliver en del af overenskomsterne for alle
  • at der bliver lønstigning på 8,2 % til alle
  • at lærerne får adgang til at aftale nogle arbejdstidsregler, som ingen andre har, og som de havde tidligere (før
    2013).
 
Strejkevarsler
De faglige organisationer meddelte den 23. februar 2018, at de betragtede forhandlingerne som brudt sammen. Finansministeriet har herefter modtaget strejkevarsler for store dele af det offentlige område.
 
Der er varslet strejke for udvalgte dele af den statslige sektor, så det skaber store omkostninger i samfundet, men samtidig udgør så få medarbejdere, at strejken vil kunne fortsætte længe. Der er fx varslet strejke for Banedanmark (togtrafikken forstyrres eller standses), dele af Fødevarestyrelsen (fødevareindustrien rammes) og dele af SKAT (statens indkomster påvirkes).
 
Den varslede strejke omfatter ca. 1720 medarbejdere på Forsvarsministeriets område. De medarbejdere, som er omfattet af strejken, modtager information fra deres faglige organisation om, hvordan de skal forholde sig.
 
Beslutning om lockout
De statslige arbejdsgivere kan ikke acceptere, at de faglige organisationer med en målrettet aktion lukker dele af den statslige administration, heller ikke på Forsvarsministeriets område.
 
En lockout er arbejdsgivers mulighed for at modsvare de faglige organisationers strejkevarsel, bl.a. fordi organisationernes strejkemidler dermed forbruges hurtigere. Formålet med en lockout er bl.a. at vise arbejdstagersiden, at situationen er alvorlig.
 
Både strejke og lockout er midler, som kan anvendes inden for den danske model. Hvis man ikke kan aftale sig til rette, er næste trin, at man drøfter sine uenigheder i Forligsinstitutionen. Først herefter, når det heller ikke har givet et resultat, anvender man arbejdsstandsning som et middel til gensidigt at presse hinanden.
 
Finansministeriet har truffet beslutning om lockout og har besluttet, at den skal have størst mulig effekt for at bidrage til, at konflikten afsluttes så hurtigt som muligt.
 
Konsekvenser for myndigheder og kontorer
Konflikten omfatter kun overenskomstansatte medarbejdere, der er medlem af en konfliktramt organisation, som er part i den overenskomst, som den pågældende medarbejder er ansat efter.
En række personalegrupper er derudover på forhånd undtaget fra lockout og strejke. Det omfatter blandt andet tjenestemænd, overenskomstansatte militære medarbejdere, de uniformerede medarbejdere og de fleste civile medarbejdere i Beredskabsstyrelsen samt civile chefer i LR-36/LG 1 og derover. Endelig er medarbejdere i departe-
ment og styrelser, hvis tilstedeværelse er nødvendig for at afslutte forhandlingerne eller bringe konflikten til ophør, undtaget fra konflikten.
 
Forsvarsministeriet har meddelt Moderniseringsstyrelsen, hvilke personalegrupper, der herudover ønskes friholdt for lockout. Det drejer sig om medarbejdere, som varetager opgaver vedrørende den nationale og internationale sikkerhed, kriseberedskab, fortsat understøttelse af veteraner mv. Moderniseringsstyrelsen forhandler ønskerne om friholdelse med de faglige organisationer.
 
Konkret vil arbejdsstandsning, uanset om det er strejke eller lockout, få forskellig betydning for forskellige myndigheder, kontorer og medarbejdere.
 
De myndigheder, som har mange militære medarbejdere, vil ikke mærke så meget til arbejdsstandsningen, som de myndigheder eller kontorer, hvor der er mange civile medarbejdere.
 
Det arbejde, der normalt udføres af civile medarbejdere, har dog ofte en stor betydning for de mere operativt prægede opgaver. Konsekvenserne af strejke eller lockout blandt de civile medarbejdere må derfor forventes at være mærkbare for alle.
 
Konsekvenser for den enkelte medarbejder
De medarbejdere, som er omfattet af lockout eller strejke, hverken kan eller må møde på arbejde fra det tidspunkt lockouten eller strejken er iværksat. De kan blive pålagt at aflevere nøgler, adgangskort, mobiltelefon, PC mv. Evt. personalegoder som gratis avis og telefonabonnement ophører også. Der vil komme nærmere information ud om
dette.
 
Disse medarbejderes ansættelsesforhold ophører, dog således at arbejdsgiver er forpligtet til at genansætte dem i samme stillinger efter konfliktens ophør, med mindre ganske særlige forhold taler for det, herunder arbejdsmangel.
Medarbejdere, der er sygemeldt, på ferie, på orlov, på tjenesterejse eller har tjenestefri med eller uden løn, er omfattet af lockouten på lige fod med andre medarbejdere.
 
Ferie eller orlov kan ikke påbegyndes efter iværksættelse af konflikt. Allerede påbegyndt ferie eller ferie, der påbegyndes samtidig med konfliktens start, kan afholdes som planlagt. Retten til løn under orlov bortfalder ved konfliktens start. Tjenesterejser skal afbrydes. Jeres pensionsbidrag indbetales ikke under konflikten, og I optjener
ikke anciennitet under konflikten.
 
De medarbejdere, som er omfattet af lockout eller strejke, anbefales at søge information ved deres faglige organisa-
tion vedrørende deres rettigheder og forpligtelser i forhold til organisationen, men de er også velkomne til at kontakte FPS HR-partnerelementerne gennem deres tillidsrepræsentant, såfremt der måtte være konkrete spørgsmål.
 
Tidshorisont
Samtidig med fremsendelsen af varsler om strejke, indkaldte Forligsinstitutionen Innovationsministeren samt CFU og Akademikerne til møde i Forligsinstitutionen med henblik på at præsentere forhandlingssituationen. Forligsinstitutionen har som opgave at arbejde for, at parterne bliver enige, så arbejdsstandsninger kan undgås. Det forventes derfor, at forligsmanden vil afholde en række møder med parterne i løbet af marts måned.
 
Såfremt parterne ikke når til enighed i Forligsinstitutionen, og konflikten bliver en realitet, iværksættes strejkerne den
4. april 2018. Lockout kan iværksættes den 10. april 2018. Forligsmanden har dog mulighed for at udsætte konflikten
2 x 2 uger.
 
Faktuelle oplysninger
Forsvarsministeriets koncern omfatter ca. 22.400 medarbejdere (eksklusiv FE).
Heraf er ca. 18.780 ikke omfattet af strejke eller lockout som følge af ansættelsesforhold (fx tjenestemænd, chefer og overenskomstansatte undtaget fra arbejdsstandsning).
Der er ca. 4.080 medarbejdere, som potentielt kan omfattes af arbejdsstandsning.
De faglige organisationer har udtaget ca. 1.720 medarbejdere til strejke på forsvarsministeriet område, hvilket svarer
til ca. 7,7 % af Forsvarsministeriets koncern og ca. 45,5 % af de medarbejdere, der er omfattet af arbejdsstandsning.