Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Barns hospitalsindlæggelse

Indholdsområde

 
 
 

Barns hospitalsindlæggelse 

Hvis du skal indlægges sammen med et hjemmeværende barn under 14 år, har du ret til tjenestefrihed med løn i op til 5 arbejdsdage. Det samme gælder, hvis dit barn under indlæggelsen opholder sig i hjemmet eller modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse og som kræver din tilstedeværelse.


De 5 dage gælder pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder, så hvis begge forældre er ansat i Staten, kan den samlede periode med tjenestefrihed med løn højst være 5 dage for forældrene tilsammen.


Hvis dit barn (under 18 år) skal indlægges i 12 dage eller mere, så læs om mulighederne for tjenestefrihed i artiklen ”Barns indlæggelse i længere tid”


Aftal tjenestefriheden
Husk at du skal aftale tjenestefriheden med din chef/leder.
(Du kan evt. benyttet skemaet ”Ansøgning om tjenestefri af familiemæssige årsager”)

Afvikling
De fem dage kan holdes enkeltvis eller samlet. Det kan ligeledes aftales at bruge dagene som fx 10 halve dage.


Dokumentation
Hvis din chef/leder beder om det, skal du fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.


Løn
Du får den løn under tjenestefriheden, der svarer til den løn, du ville have fået under sygdom.


I grundlaget for beregningen af løn, indgår dog ikke fast påregnelige ydelser. Der ydes derfor ikke variable ydelser som fx natpenge, weekendtillæg, tilkaldevagttillæg mv.


Tidsregistrering
Tjenestefriheden registreres af TAM. Tilskrivning af kvote 84 og tastning af tid med kode 378.


Regelgrundlag
Moderniseringsstyrelsens cirkulære 019-19 af 29. april 2019 – Tjenestefrihed af familiemæssige årsager