Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Borgerligt ombud 

Der kan gives tjenestefrihed til varetagelse af borgerligt ombud (et hverv, der er pålagt af det offentlige, som man har pligt til at varetage).

Tjenestefriheden skal – hvis muligt – skaffes ved omlægning af tjeneste eller tjenestebytning.

Borgerligt ombud kan fx være:
 • Borgmester
 • Rådmand
 • Medlem af byråd, regionsråd og kommunalbestyrelser
 • Bestyrelsesmedlem i en kommunal sammenslutning
 • Valgtilforordnet
 • Medlem af folketinget og Europa-Parlamentet
 • Forældrerepræsentant i skolebestyrelser
 • Domsmand og nævning

Bemærk at medarbejdere i de civile styrelser direkte under departementet ikke længere må virke som lægdommere. Det gælder for:

 • Forsvarsministeriets Personalestyrelse (inkl. Veterancentret)
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 
   

Det fremgår af Justitsministeriets vejledning til domsmænd og nævninger (af juni 2011 p. 6), at centraladministrationens tjenestemænd og øvrige personale ikke udtages som lægdommere. Ansættelse i ”centraladministrationen” omfatter al ansættelse – uanset funktion og titel – i ministeriernes departementer, styrelser og direktorater. 

Hvis du som medarbejder har en lægdommerfunktion eller får den tilbudt, bør du gøre Domstolsstyrelsen/Justitsministeriet opmærksom på, at du er ansat i centraladministrationen.

Vidne i en retssag samt medlemskab af et menighedsråd er ikke omfattet af borgerligt ombud. Som vidne i en retssag (vidneforklaring) gives der i praksis frihed efter reglerne om borgerligt ombud.

Der er ingen tidsmæssige begrænsninger for tjenestefrihedsperioden, og perioden medregnes i såvel lønanciennitet som pensionsalder.

Tjenestefri med eller uden løn
Hvis hvervet er ulønnet, gives tjenestefrihed med løn i et antal arbejdstimer maksimalt svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. kalenderår.

Hvis hvervet er lønnet, ydes tjenestefrihed uden løn/lønfradrag. Hvervet anses for lønnet, hvis der udbetales et vederlag, eller der er mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.