Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Når din medarbejder skal på barsel

Kontakt os

Barselskontoret
tlf. 3266 5160 
Man.- fre. kl. 6:00 -11:00
 Mail: FPS-KTP-Barselsk@mil.dk

Indholdsområde

 
 
 

Når din medarbejder skal på barsel 

Hvis din medarbejder skulle komme i den lykkelige situation, at der er familieforøgelse i vente, eller har planer om afvikling af anden barselsrelateret orlov, skal dette varsles/anmeldes til dig og til SYBA. Anmeldelsen sker via HR-portalen på internettet med Nem-ID. MA erklærer på tro og lov, at der er indgået en aftale med dig om orloven (i de tilfælde hvor det er et krav).
 
På HR-portalen og hos SYBA kan I søge information og få svar på de spørgsmål der kan opstå i forbindelse med barsel, fødsel, adoption, omsorgsdage m.v.


Tidslinje

Tidslinje for fædreorlov
 
Mødre
Her kan du læse om en kommende mors ret til fravær


Graviditetsundersøgelser og fødselsforberedelser
Den kommende mor har ret til fri med løn til graviditetsundersøgelser jf. Barselsaftalens § 2. Fraværet skal dog placeres til mindst mulig gene for tjenestestedet (tastes som 3010/4010 i tid).


Til gengæld skal hun benytte friheder, hvis hun ønsker at deltage i fødselsforberedelser.


Sygdom pga graviditet
Hvis hun bliver syg på grund af graviditet, helt eller delvist, skal SYBA underrettes. Det foregår som en hvilken som helst anden sygemelding.


Orlov
En kommende mor har ret til lønnet graviditetsorlov i op til 6 uger før fødslen og skal varsle dette senest 3 måneder før forventet fødsel.
 
Når hun har anmeldt det til SYBA, modtager hun (i e-boks) og tjenestestedet en skrivelse om, hvornår hun kan gå fra på orlov.


Snarest efter fødslen skal hun oplyse SYBA om fødselsdatoen.
Efter fødslen har hun ret til lønnet barselsorlov i op til 14 uger, og de 2 første uger heraf har hun pligt til at holde.
 
Senest 8 uger efter fødslen skal hun give besked om, hvordan hun ønsker at holde barsels- og forældreorloven (se afsnittet om forældreorlov).
 
Når SYBA har fået anmeldelsen, laves der en skrivelse til hende og til tjenestestedet om den ønskede barsels- og forældreorlov.


Fædre
Her kan du læse om en kommende fars ret til fravær


En far/medmor har ret til fædreorlov /orlov for medmødre (efterfølgende omtalt som fædreorlov) med løn i indtil 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen – dvs. samtidig med, at mor holder barselsorlov.

Fædreorlov svarer til det antal timer MA er ansat. En MA på fuld tid, har 74 timers fædreorlov (2 x 37) til afholdelse  indenfor de 14 uger.


Fædreorlov kan holdes på følgende måder:

 • Umiddelbart efter fødslen (orloven kan tidligst starte den dag barnet bliver født)
 • Når barnet kommer hjem fra hospitalet
 • På et senere tidspunkt indenfor de første 14 uger efter fødslen. Kræver aftale med dig som chef/leder.

I kan aftale at orloven opdeles.

Evt. afvigelser herfra fx i forbindelse med uddannelse og udsendelse er beskrevet i FPTBST 408-1

Når han har varslet, at han skal være far, modtager du (eller den chef han har skrevet på) en mail om den kommende familieforøgelse og forventet orlov.

Snarest efter at barnet er født, skal han give SYBA besked om fødselsdatoen og perioden for afholdelse af fædreorloven. På baggrund heraf tastes barnet og perioden ind i SAP. Far og tjenestestedet vil modtage en bekræftelse på fædreorloven.
 
Forældreorlov til mødre og fædre
Begge forældre kan holde forældreorlov i 32 uger, dvs. 64 uger i alt.
Det er dog kun i 32 af de 64 uger, de kan få barseldagpenge. Som forældre kan de derfor dele 32 ugers orlov med barseldagpenge/løn.


Senest 8 uger efter fødslen skal MA give dig og SYBA besked, hvis vedkommende vil benytte sig af retten til at holde forældreorlov (op til 32 uger).
 
Anmeldes forældreorloven rettidig – altså indenfor de 8 uger efter fødslen - behøver de ikke din godkendelse af den periode der ligger fra fødslen og indtil barnet er 60 uger, hvis mor og/eller far holder orlov uafbrudt. 
MA kan også vælge at udskyde 8 til 13 uger retsbaseret uden din godkendelse.


Hvis MA ønsker at udskyde forældreorlov (aftalebaseret udskydelse), eller ønsker at genoptage arbejdet delvist, kan det kun gøres efter aftale med dig.
 
Anmeldes forældreorlov ikke inden 8 uger efter fødslen mister man den ikke.
Men MA kan ikke ensidigt bestemme perioden og skal lave en aftale med dig om periode og varslingsfrist.


En anmeldelse af forældreorlov bliver formaliseret af SYBA i form af en skrivelse til MA og tjenestested.


Forældreorlov med løn
Af de 32 ugers forældreorlov kan ugerne med løn fordeles således:

 • 6 uger til mor
 • 7 uger til far (Er barnet født før 1. april 2015, er der dog kun 6 uger med løn til far)
 • 6 fælles uger

Orloven kan holdes sammen eller i forlængelse af hinanden


Retten til løn

Forudsætningen for, at medarbejderen kan modtage løn i orlovsperioder med lønret er, at Forsvaret er berettiget til barselsdagpenge i henhold til barselsloven.

Det er medarbejderens ansvar, at der er dagpenge til rådighed og konsekvensen ved manglende refusion kan være løntræk, forældreorlov uden løn eller afvikling af anden frihed.


Delvis genoptagelse af arbejdet
Man kan genoptage arbejdet delvist og tilsvarende holde forældreorloven delvist. Det kræver en aftale med dig.


Der kan kun holdes orlov i én periode om dagen og der skal sammenlagt være minimum én times orlov om ugen (hvis der holdes orlov i den pågældende uge).


Vi opfordrer til, at delvis forældreorlov aftales til afvikling efter et fast mønster og maksimalt for ét år ad gangen.


Udskudt forældreorlov
Der findes to måder at udskyde forældreorloven på - Retsbaseret og Aftalebaseret.


Disse to måder kan kombineres, men fælles for de to er:

 • Udskudt orlov er det der holdes efter barnet er fyldt 46 uger.
 • Den udskudte orlov skal holdes, inden barnet er fyldt 9 år.
 • Udskyder man orlov, kan man ikke samtidig udstrække orloven (til 40 eller 46 uger).

Retsbaseret udskudt forældreorlov
Man har ret til at udskyde 8-13 uger af de 32 uger, hvis man ønsker at holde den på et senere tidspunkt.

 • Kun én af forældrene kan udskyde forældreorloven retsbaseret.
 • Skal anmeldes indenfor 8 uger efter fødslen (man behøver ikke chef/leders accept).
 • Man kan udskyde min. 8 uger og maks. 13 uger af de 32 ugers forældreorlov.
 • Den pågældende periode (8-13 uger) skal holdes i én samlet periode, med mindre den konverteres til aftalebaseret orlov, se mere nedenfor.
 • Får man arbejde udenfor Forsvaret og har ubrugt retsbaseret orlov, beholder man retten til at holde orloven over for den nye arbejdsgiver.
 • Man skal varsle afholdelse senest 16 uger før, man ønsker at gøre brug af den udskudte forældreorlovsperiode, med mindre I kan blive enige om et kortere varsel.
   

Aftalebaseret udskudt forældreorlov
Man har også mulighed for at aftale med sin chef/leder, at man udskyder op til 32 uger af forældreorloven. 

 • Begge forældre kan benytte den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven.
 • Den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven kan – i modsætning til den retsbaserede – afholdes i flere perioder, også kaldet drypvis.
 • Får man nyt arbejde indenfor Forsvaret vil aftalen fortsat være gældende ved et fremtidigt tjenestested.
 • Får man arbejde udenfor Forsvaret og har ubrugt aftalebaseret orlov, kan man kun holde det, hvis man kan lave en aftale med den nye arbejdsgiver.
 • Det er medarbejderen og dig der aftaler, i hvor god tid afviklingen af orloven skal varsles.
   

Aftalt forældreorlov ved stillingsskift
Hvis en medarbejder skifter stilling indenfor Forsvaret, skal man være opmærksom på, at en aftale om udskudt forældreorlov lavet med det tidligere tjenestested, fortsat er gældende.
 
Udstrækning af orlov
Forældreorloven kan udstrækkes til 40 eller 46 uger med nedsatte dagpenge, hvis man ikke udskyder orlov. Hvis din MA ønsker dette, så bed vedkommende om at kontakte SYBA.
 
Helligdage mv.
Vær opmærksom på, at hvis der holdes orlov på begge sider af en helligdag eller lign. (fx 1. maj og Grundlovsdag), så tæller helligdagen som en orlovsdag.


Ferie og særlige feriedage
Afholdelse af ferie i forbindelse med orlov skal aftales med tjenestestedet (ikke SYBA).
Der optjenes ferie- og særlige feriedage i hele orlovsperioden.


Refusion
Forsvaret modtager refusion fra Udbetaling Danmark for alle de perioder hvor der udbetales løn. (Eneste undtagelse er to af de seks uger, hvor mor kan holde graviditetsorlov).
I samtlige orlovsperioder hvor Forsvaret udbetaler løn, søges der ligeledes om tilskud fra Barselsfonden. Dette gælder også ved sygdom på grund af graviditet.
 
Omsorgsdage og tid
SYBA taster barnet ind, således at medarbejderen bliver tilskrevet omsorgsdage.
 
Ligeledes taster SYBA de forskellige orlovsperioder i tidsregistreringen. Dog vil orlov uden løn i mere end 30 dage blive ført som en aktivitet og kan ikke ses i tid.
Det er tjenestestedets ansvar at rette op på ferie, omsorgsdage mv., når en MA kommer tilbage fra orlov uden løn, der har varet i mere end 30 dage. (Se artiklen Tilbagevenden fra forældreorlov uden løn)
 
Kontakt til medarbejdere på orlov
Husk at medarbejdere der er på orlov, skal tilbydes en lønsamtale på lige fod med øvrige medarbejdere. Der skal ligeledes holdes FOKUS samtaler, hvis disse forfalder i orlovsperioden.


Yderligere oplysninger

Du kan læse mere i de relaterede artikler under Barsel.
 
Kontakt til SYBA (Barselskontoret)
Tlf.: 3266 3266
Mail på FIIN: FPS-KTP-SYBA
Mail på INTERNET: FPS-KTP-SYBA@mil.dk