Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Omsorgsdage 

Biologiske forældre, medmødre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden har ret til 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår - til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (op til i alt 16 omsorgsdage).
Barnet skal have adresse hos eller regelmæssigt samkvem med den pågældende.

Tilskrivning
Dit tjenestested vil sørge for at registrere de børn, som du har, der berettiger til omsorgsdage, når du bliver ansat i forsvaret. Retten til 2 omsorgsdage pr. kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året ansættelsen sker.
Barselskontoret sørger for, at du bliver tilskrevet omsorgsdage for de børn, som du får, imens du er ansat i forsvaret.

Varsling
Hvis du ønsker at holde omsorgsdage, skal du meddele det tidligst muligt til din chef/leder.

Afvikling
Du har ikke ret til at holde dagene – heller ikke i tilknytning til orlov.
Din chef/leder bør dog normalt imødekomme din anmodning om afvikling af omsorgsdage, bortset fra de særlige tilfælde, hvor fraværet vil være uforeneligt med tjenesten.

Omsorgsdage kan holdes som hele eller halve dage, og efter aftale mellem dig og din chef/leder kan omsorgsdage tillige afvikles som enkelttimer. En omsorgsdag anses for påbegyndt ved arbejdstids begyndelse den pågældende dag.

Hvis du bliver syg, før omsorgsdagen er påbegyndt, betragtes dagen ikke som afholdt. Hvis du derimod bliver syg, efter at omsorgsdagen er påbegyndt, betragtes dagen som afholdt. Hvis du får andet lovligt forfald før eller på en omsorgsdag, fx barns 1. sygedag, betragtes dagen i alle tilfælde som afholdt.

Du bestemmer selv hvad du vil bruge dine omsorgsdage til - der gælder ingen særlige betingelser om anvendelsesformål for omsorgsdage. Dagene kan holdes, når der konkret er behov for det. Omsorgsdage kan holdes uafhængigt af den anden af forældrenes eventuelle orlov.

Bortfald og overførsel af omsorgsdage
Dagene skal holdes inden for kalenderåret og kan ikke overføres eller udbetales. Det gælder, uanset om du har været afskåret fra at bruge dagene på grund af fx tjenestefrihed eller langvarig sygdom.

Du har dog ret til at overføre omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født, til det følgende kalenderår. Ligeledes kan omsorgsdage, som du er forhindret i at bruge, fordi du holder barsels-, adoptions- eller forældreorlov i et helt kalenderår overføres.

Omsorgsdage med tilbagevirkende kraft

  • Hvis en medarbejder gør opmærksom på, at han/hun har et barn på fx 3 år, som myndigheden ikke tidligere er orienteret om, får medarbejderen kun tilskrevet omsorgsdage fra og med indeværende år.
  • Hvis det er en fejl fra myndighedens side, at medarbejderen ikke er blevet tilskrevet omsorgsdage fra barnets fødselsår, så skal medarbejderen have omsorgsdage med tilbagevirkende kraft.  Disse dage skal benyttes inden udgangen af året, da de ellers bliver nulstillet.
  • Hvis sagen går mere end 5 år tilbage, anses den for forældet uanset om det er medarbejderens eller myndighedens fejl. Det betyder, at tilskrivning af omsorgsdage ved anmodning senere end 5 år efter barnets fødsel betragtes som forældet. Der kan således kun tilskrives omsorgsdage fra og med indeværende år.

Det er chefen/lederen, der afgør hvor mange omsorgstimer medarbejderen er berettiget til, og det er tjenestestedet, der foretager indtastningen.

Omsorgsdage fra ordningen før 1. oktober 2005
Hvis du har omsorgsdage fra den gamle ordning vil de kunne ses på saldo 2035 – Omsorgstimer, barsel (fremgår de ikke her, vil de ikke kunne tilskrives nu, da forældelsesfristen også gælder for denne ordning).
Reglerne for afvikling er de samme som efter den nuværende ordning.
Der er dog ingen frist for hvornår disse timer skal være afviklet, men de bortfalder ved fratræden og kan ikke konverteres til kontant godtgørelse.

Relaterede artikler