Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Tjenestefri uden løn (chef)

Indholdsområde

 
 
 

Tjenestefri uden løn (chef) 

Tjenestefrihed - eller orlov - kan defineres som fravær fra tjenesten i en tidsbegrænset periode med ret til, efter periodens udløb, at genindtræde i en stilling inden for ansættelsesområdet. Man har således ikke krav på tilbagevenden til en bestemt stilling.

Tjenestefrihed uden løn (TUL) kan ansøges af medarbejdere med baggrund i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV) kapitel 26 ”Tjenestefrihed mv.” idet der skelnes mellem retsbaseret og ikke retsbaseret TUL.

Ansøgning ad kommandovejen
MA fremsender ansøgning om tjenestefrihed via kommandovejen til FPS.

Ansøgningen skal være FPS i hænde senest 3 måneder før tjenestefrihedens startdato.

Ansøgningen skal være begrundet, tidsmæssigt afgrænset, og indeholde oplysninger om eventuel beskæftigelse i perioden under henvisning til FPT VEJL 491-1 ”Vejledning om bibeskæftigelse”.

Tjenestemænd
Principielt har alle tjenestemænd uanset anciennitet, stilling og arbejdsopgaver mulighed for at få tjenestefrihed for en periode eller eventuelt i flere af hinanden uafhængige perioder. I de tilfælde, hvor der ikke er retskrav på tjenestefrihed, vil anciennitet, stilling og arbejdsopgaver dog indgå i skønnet over, om der skal bevilges tjenestefrihed (se PAV kap. 26.2.3 for situationer med retskrav).

Overenskomstansatte
På overenskomstområdet kan der ydes tjenestefrihed i det omfang, der er hjemmel hertil i de enkelte overenskomster mv. I fællesoverenskomsterne og AC-overenskomsten er bestemmelserne udformet således, at der kan gives ansatte tjenestefrihed uden løn i tilfælde, hvor det ikke strider mod ansættelsesmyndighedens interesse. Der er normalt ikke hjemmel til at yde tjenestefrihed med løn, jf. dog PAV kap 26.3.1.

Påtegninger
Påtegningerne skal indeholde angivelse af, hvilken passende stilling medarbejderen forventes placeret i ved tilbagevenden til forsvaret. Det er som udgangspunkt altid den pågældende myndighed, der skal genbeskæftige - alternativt bære lønsumsomkostninger - efter endt TUL.

Sagsbehandling
FPS behandler alle ansøgninger om tjenestefrihed konkret og individuelt. Herunder ses på om der foreligger et retskrav i forbindelse med ansøgningen. Der foretages et skøn ud fra saglige kriterier om der kan godtgøres en særlig interesse for forsvaret i at bevare en tilknytning til medarbejderen. Særlig interesse kan eksempelvis være krævende specialer, hvor det generelt er tidskrævende og omkostningstungt at uddanne til, eller hvor rekrutteringsgrundlaget er begrænset såvel internt i forsvaret som eksternt.

Der kan normalt gives tjenestefri fra 1 måned og op til 1 år, med mulighed for forlængelse, afhængig af den konkrete situation. M/C400 chefer bevilliges tjenestefri af forsvarsministeriet efter indstilling fra FPS.

Ansatte, der er varslet til internationale operationer, vil i udgangspunktet og ud fra en konkret individuel vurdering, alene meddeles TUL, hvis vedkommende genindtræder senest 12 måneder før udsendelse.

Strukturel indplacering af personel på TUL
Ved tjenestefri/orlov uden løn af op til 3 måneders varighed skal medarbejderen forblive i samme S-objekt, indtil udløbet af de 3 måneder. En eventuel vikar skal sættes i samme S-objekt som den medarbejder, der har tjenestefri fra stillingen.

Ved tjenestefrihed udover 3 måneder overflyttes medarbejderne i selve TUL-perioden til en centralt oprettet struktur ved FPS. Herved sikres, at personel på TUL ikke belaster myndighedernes forvaltning og økonomi. Der er ingen direkte lønudgifter forbundet med dette personel. De vil alene trækker omkostninger i forbindelse med afgang fra forsvaret, hvor bl.a. ferie kan komme til udbetaling.

Vilkår under tjenestefrihed
Under fraværet vil man som udgangspunkt ansættelsesretligt være stillet, som hvis man var i tjeneste, det vil f.eks. sige, at man kan afskediges af saglige årsager. I relation til personeltilpasninger vil de fastlagte retningslinjer for personeltilpasninger i forsvaret blive fulgt. I den sammenhæng vil personel på tjenestefrihed uden løn skulle medtages i processen, for derved at sikre, at forsvaret i givet fald afskediger det personel, der bedst kan undværes.

En periode med TUL vil for tjenestemænd og medarbejdere ansat i henhold til civilarbejderloven blive fraregnet i pensionsalderen, med mindre der indbetales et pensionsbidrag til staten på 15 % af den pensionsgivende løn. FPS vil i forbindelse med godkendelse af en ansøgning om tjenestefrihed fremsende et skriftligt tilbud om tilkøb af pensionsalder i fraværsperioden. Manglende tilkendegivelse ved periodens start medfører tab af retten til tilkøb af pensionsalder.

Tjenestefrihedsperiode bliver fraregnet i hæderstegn- og jubilæumsanciennitet.

Man optjener ret til ferie i de første seks måneder af tjenestefrihedsperioden. Det kræver dog, at man genindtræder i tjeneste på et tidspunkt, hvor afvikling af den optjente ferie kan ske efter ferie-aftalens almindelige regler.

Genindtræden efter tjenestefrihed
Ved tjenestefrihed i op til tre måneder, skal man som regel senest 14 dage før periodens udløb meddele, hvorvidt man ønsker at genoptage tjenesten efter tjenestefrihedsperiodens udløb. Ved tjenestefrihed i en længere tidsbegrænset periode, skal man senest tre måneder før periodens udløb meddele, hvorvidt man ønsker at genoptage tjenesten efter tjenestefrihedsperiodens udløb.

De konkrete datoer vil fremgår af TUL-bevillingsskrivelsen FPS sender til ansøgeren. Alternativt vil FPS betragte ansættelsesforholdet som ophørt efter ansøgning.

Ved tilbagevenden efter tjenestefrihedsperioden vil medarbejderen som udgangspunkt bliver tilbageført til samme stilling eller som minimum til samme ansættelsesområde. Hvis det for militære medarbejdere ikke er muligt, så vil den pågældende medarbejder bliver placeret i jobbanken indtil, der kan anvises en ny stilling ved ansøgning eller beordring.

Myndighederne, der gives TUL fra, er pligtig til at bære en evt. lønsumsbelastning, hvis medarbejderen efter endt TUL ses nødsaget til at blive placeret midlertidigt under afventning af endelig indplacering i forsvarets struktur.

Ved tilbagevenden efter tjenestefrihedsperioden skal medarbejdere, som har haft en basis- og tillægskontrakt i Forsvarets reserve, melde deres tilbagevenden til FPS. Fra og med datoen for tilbagevenden i en militærstilling vil basis- og tillægskontrakten blive opsagt. 

Nyttige links