Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Forældreorlov 

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af Statens barselsaftale.
Begge forældre kan holde forældreorlov i 32 uger, dvs. 64 uger i alt.
 
Det er dog kun i 32 af de 64 uger, I kan få barseldagpenge. Som forældre kan I derfor dele 32 ugers orlov med barseldagpenge/løn.

Herunder kan du læse om forældreorlov. 

Anmeldelse af forældreorlov
Hvis du ønsker forældreorlov, skal dette anmeldes senest 8 uger efter fødslen. Ellers skal du lave en aftale med din chef/leder.

Anmeldelsen skal du lave her. (log ind med nem-id).


Overholder du anmeldelsesfristen og du og barnets anden forældre holder orloven i en sammenhængende periode (Samtidig eller i forlængelse af hinanden og ikke afbrudt af fx ferie el. lign.) inden jeres barn fylder 60 uger, behøver du ikke din chef/leders accept.
Vi opfordrer dog altid til en dialog.


Hvis du ikke får anmeldt orloven indenfor 8 uger efter barnets fødsel/modtagelse, er ugerne ikke tabt, men kan kun benyttes, hvis du kan lave en aftale med din chef/leder. Dette skal også anmeldes her. (log ind med nem-id).


Forældreorlov med løn
Som ansat i Forsvaret har du mulighed for at holde en del af jeres forældreorlov med løn.

Af de 32 ugers forældreorlov kan ugerne med løn fordeles således:

 • 6 uger til mor
 • 7 uger til far (Er barnet født før 1. april 2015, er der dog kun 6 uger med løn til far)
 • 6 fælles uger

I kan holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden


De valgte uger går fra jeres 32 uger med dagpengeret - fordi Forsvaret som arbejdsgiver søger dagpengerefusionen i den periode du holder forældreorlov med løn.


Hvis begge forældre er ansat i Staten
I har ret til løn i sammenlagt 19 uger.

Far har ret til løn i 7 uger + den del af de 6 fælles uger som mor ikke benytter

Mor har ret til løn i 6 uger + den del af de 6 fælles uger som far ikke benytter


Hvis kun du er ansat i Forsvaret

Hvis barnets anden forældre holder forældreorlov efter en anden barselsaftale end Statens, har du fuld råderet over de 6 fælles uger. (De trækkes stadig fra i jeres 32 uger med dagpenge).


Far
har således ret til løn i op til 13 uger (7 uger til far + 6 fælles uger) af forældreorloven.


Mor
har ret til løn i op til 12 uger (6 uger til mor + 6 fælles uger) af forældreorloven.


Retten til løn

Forudsætningen for, at du kan modtage løn i orlovsperioder med lønret er, at der er dagpenge til rådighed, så Forsvaret kan få barselsdagpengerefusion i henhold til Barselsloven.

(Kontakt altid SYBA, hvis den anden forælder ønsker at udstrække orloven, da det kan have indflydelse på din ret til løn).


Det betyder blandt andet, at du er forpligtiget til at gennemgå og evt. besvare de breve du måtte modtage fra Udbetaling Danmark i din e-boks.

Det er dit ansvar, at der er dagpenge til rådighed, når du ønsker at holde orloven.

Du kan evt. tjekke om der er dagpenge til rådighed ved at gå ind på www.borger.dk.


Overholder du ikke dine forpligtigelser, kan konsekvensen være løntræk eller afvikling af anden frihed i stedet for orlov.


Retten til løn under forældreorlov er betinget af, at du var ansat i Forsvaret på barnets fødselstidspunkt og fortsat er ansat (uden afbrydelser).


Forældreorlov uden løn
Du har også mulighed for forældreorlov uden løn. Din samlede forældreorlov med og uden løn må ikke overstige 32 uger (med mindre du udstrækker den).


Hvor mange uger du kan holde på barselsdagpenge afhænger af, hvor mange uger du har holdt med løn, og hvor mange ugers forældreorlov barnets anden forældre har holdt både med løn og på barselsdagpenge.

Du skal selv søge om barselsdagpengene ved Udbetaling Danmark. I starten af din orlovsperiode vil du modtage en besked i din e-boks om hvordan du gør.


Hvis du er forudlønnet, skal du være opmærksom på, at barselsdagpenge udbetales bagudrettet.


Delvis genoptagelse af arbejdet
Du kan vælge at genoptage arbejdet delvist og tilsvarende holde forældreorloven delvist. Det kræver en aftale med din chef/leder.

Der kan kun holdes orlov i én periode om dagen og der skal sammenlagt være minimum én times orlov om ugen (hvis der holdes orlov i den pågældende uge). Delvis orlov kan aftales for op til ét år ad gangen.


Udskydelse af orlov
Der findes to måder at udskyde forældreorloven på - Retsbaseret og Aftalebaseret.


Disse to måder kan kombineres, men fælles for de to er:

 • Den udskudte orlov skal holdes, inden barnet er fyldt 9 år.
 • Udskyder du orlov, kan du ikke samtidig udstrække orloven (til 40 eller 46 uger)
 • Retten til løn under udskudt forældreorlov er betinget af, at du var ansat i Forsvaret på barnets fødselstidspunkt.

Retsbaseret udskydelse af orloven
Du har ret til at udskyde mellem 8-13 uger af de 32 uger, hvis du ønsker at holde dem på et senere tidspunkt.


Der er en række forhold, du skal være opmærksom på ved den retsbaserede udskydelse af forældreorloven:

 • Kun én af forældrene kan udskyde forældreorloven retsbaseret.
 • Skal anmeldes indenfor 8 uger efter fødslen (du behøver ikke din chef/leders accept).
 • Du kan udskyde min. 8 uger og maks. 13 uger af de 32 ugers forældreorlov.
 • Den pågældende periode (8-13 uger) skal holdes i én samlet periode, med mindre du konverterer den retsbaserede orlov til aftalebaseret orlov, se mere nedenfor.
 • Du skal give din chef besked senest 16 uger før, du ønsker at gøre brug af den udskudte forældreorlovsperiode, med mindre I kan blive enige om et kortere varsel.
 • Får du arbejde udenfor Forsvaret og har ubrugt retsbaseret orlov, bibeholder du retten til at holde orloven over for den nye arbejdsgiver.

Aftalebaseret udskydelse af orloven
Du har også mulighed for at aftale med din chef/leder, at du udskyder op til 32 uger af din forældreorlov. 

 • Begge forældre kan benytte den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven
 • Den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven kan – i modsætning til den retsbaserede – afholdes i flere perioder, også kaldet drypvis.
 • Får du nyt arbejde udenfor Forsvaret og har ubrugt aftalebaseret orlov, kan du kun holde det, hvis du kan lave en aftale med den nye arbejdsgiver.
 • Det er dig og din chef der aftaler, i hvor god tid du skal varsle afviklingen af orloven.

Udstrækning af orlov
Forældreorloven kan udstrækkes til 40 eller 46 uger med nedsatte dagpenge, hvis man ikke udskyder orlov.


Kontakt altid Barselskontoret hvis du eller den anden forældre ønsker at udstrække orloven.


Vælger du at udstrække din orlov, optjener du ikke pensionsret i de uger du udstrækker.


Helligdage mv.
Helligdage tæller i visse tilfælde som orlovsdage


Hvis du holder orlov på begge sider af en helligdag eller lign. (fx 1. maj og Grundlovsdag), så tæller helligdagen som en orlovsdag.


Ferie og pension
Du optjener ferie- og særlige feriedage samt sædvanlig pensionsret i din orlov


Afholdelse af ferie i forbindelse med orlov skal aftales med dit tjenestested.


Vælger du at udstrække din orlov, optjener du ikke pensionsret i de uger du udstrækker.


Betingelser/Muligheder

 • Når du er på orlov og får barseldagpenge, skal du have daglig kontakt med dit barn
 • Dit barn må gerne være i en daginstitution eller dagpleje, mens du er på orlov.
 • Du behøver ikke at bo sammen med dit barn under orloven, så længe du har kontakt med barnet hver dag.
 • Du må gerne deltage i undervisning i orlovsperioden.
 • Får nyt job i Forsvaret, er den orlov som du har anmeldt og fået bekræftet, fortsat gældende.

Yderligere informationer
Du kan finde flere nyttige oplysninger om planlægning af orlov, udbetaling af barselsdagpenge, oplysningspligt og mange andre ting på www.borger.dk


Her kan du også finde løsninger, der kan hjælpe dig med at beregne din orlov.
 
Kontakt til SYBA (Barselskontoret)
Tlf.: 3266 3266
Mail på FIIN: FPS-KTP-SYBA
Mail på INTERNET: FPS-KTP-SYBA@mil.dk