Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Pasning af nærstående/døende

Indholdsområde

 
 
 

Pasning af nærstående/døende 

Du har ret tjenestefri med løn, hvis kommunen har bevilliget dig plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Du kan finde et ansøgningsskema til plejevederlag efter Servicelovens § 119 på www.borger.dk, hvor du også kan læse mere om plejeorlov.

Hvem er omfattet?
Den der skal varetage pasningsordningen, kan være en ægtefælle, samlever, barn, forældre og andre med meget tæt relation uden slægtsrelation.

Aftal orloven
Når du ønsker at benytte retten til fravær, skal du give dit tjenestested besked om tidspunkt for påbegyndelsen og forventet varighed af orloven. Dit tjenestested skal derefter kontakte HR-rådgivningen, der sørger for, at det administrative ifm fraværet bliver varetaget, ligesom de kan hjælpe med evt. spørgsmål.

Du skal være opmærksom på, at du kun har ret til tjenestefri når du ansøger om det.
(Du kan evt. benyttet skemaet ”Ansøgning om tjenestefri af familiemæssige årsager” – se nyttige links)

Udbetaling af plejevederlag
Plejevederlaget udbetales til Forsvaret, da du modtager sædvanlig løn under fraværet.

Løn
Du får den løn under orloven, der svarer til den løn, du ville have fået under sygdom.

I grundlaget for beregningen af løn, indgår dog ikke fast påregnelige ydelser. Der ydes derfor ikke variable ydelser som fx natpenge, weekendtillæg, tilkaldevagttillæg mv.

Regelgrundlag

  • Personalestyrelsens cirkulære 015-08 af 10. juni 2008 – Tjenestefrihed af familiemæssige årsager
  • Servicelovens §119

 

Kontakt FPS
Dit tjenestested skal tage kontakt til FPS* og koordinere aftalen, som herefter vil blive bekræftet.

* HR-rådgivningen på 728 19000 eller FPS-KTP-Barselskontor