Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Barns indlæggelse i længere tid

Indholdsområde

 
 
 

Barns indlæggelse i længere tid 

Hvis dit barn bliver syg og skal indlægges i 12 dage eller mere, har du ret til tjenestefrihed.

Hvis disse betingelser er opfyldt har du ret til dagpenge/tjenestefri: 

  • dit barn er under 18 år
  • dit barn er indlagt på hospitalet i mindst 12 dage*.
    (Behandling eller pleje i hjemmet kan i visse tilfælde sidestilles med hospitalsophold, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det).
  • du fremskaffer dokumentation for indlæggelsen fra den behandlende læge på hospitalet.
  • du opfylder det beskæftigelseskrav, der giver ret til barseldagpenge.
    Dvs. at du har arbejdet mindst 13 uger som lønmodtager eller et halvt år som selvstændig eller har ret til arbejdsløshedsdagpenge.

 
*Hvis du er enlig forsørger med ret til børnetilskud, gælder kravet om 12 dage ikke.

Aftal tjenestefriheden
Du skal aftale tjenestefriheden med dit tjenestested, som vil koordinere tjenestefriheden med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).
(Du kan evt. benyttet skemaet ”Ansøgning om tjenestefri af familiemæssige årsager” – se nyttige links)

Dit tjenestested kan begrænse din tjenestefrihed med løn til 1 måned pr. barn pr. kalenderår. Gør de det kan du søge om tjenestefrihed uden løn så længe der udbetales dagpenge.

Dokumentation
Når Forsvaret søger om dagpengerefusion ved Udbetaling Danmark, vil du modtage et underretningsbrev derfra, som du skal bekræfte.
 
I brevet bliver du bedt om at sende dokumentation for dit barns indlæggelse retur. Det kan fx være en lægeerklæring eller et print af journalen. Dokumentationen skal være fra den behandlende læge på hospitalet og ikke fra jeres egen praktiserende læge.

Hvis det er nødvendigt, at I efter indlæggelsen passer barnet i hjemmet, er det vigtigt, at den behandlende læge skriver det ind i journalen.

Refusion
For at Forsvaret kan modtage refusionen og du kan få løn, er det vigtigt, at du indsender dokumentationen til Udbetaling Danmark.

Løn
Er tjenestefriheden med løn får du det, der svarer til den løn, du ville have fået under sygdom.

I grundlaget for beregningen af løn, indgår dog ikke fast påregnelige ydelser. Der ydes derfor ikke variable ydelser som fx natpenge, weekendtillæg, tilkaldevagttillæg mv.

Regelgrundlag

  • Personalestyrelsens cirkulære 015-08 af 10. juni 2008 – Tjenestefrihed af familiemæssige årsager
  • Barselslovens §26

  
Kontakt FPS
Dit tjenestested skal tage kontakt til FPS* og koordinere aftalen, som herefter vil blive bekræftet.

* HR-rådgivningen på 728 19000 eller FPS-KTP-Barselskontor