Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Sygefraværssamtale (medarbejder)

Indholdsområde

 
 
 

Sygefraværssamtale (medarbejder) 

Hvis du bliver ramt af sygefravær, vil din chef som led i en tidlig indsats og hurtig opfølgning, afholde sygefraværssamtaler med dig med faste terminer. Du vil blive indkaldt til samtalen med et rimeligt varsel, og du har ret til en bisidder, fx din tillidsrepræsentant. Samtalen kan afholdes telefonisk eller evt. i dit hjem, hvis ikke det er muligt for dig, at møde op på arbejdspladsen.

 

Hvornår vil sygefraværssamtalen blive afholdt?
Ved længerevarende sygefravær, skal du forvente, at din chef kontakter dig efter 7 dages fravær for at høre, hvordan det går, og om du har en forventning om, hvornår du kan genoptage arbejdet.

 

Der er her tale om en uformel henvendelse, der samtidig giver dig og din chef mulighed for, at tage stilling til, om der er behov for en mulighedserklæring eller en friattest.

Inden 4 uger efter første sygedag vil din chef kontakte dig igen, hvor I denne gang har fokus på mulighederne og tidsperspektivet for at genoptage arbejdet.

Herefter skal der afholdes sygefraværssamtaler med din chef med 30 dages intervaller.

 

Gode råd om sygefraværssamtale
Ved opfølgende sygefraværssamtaler er det væsentligt at få afdækket dine muligheder for at genoptage arbejdet helt eller delvist, samt hvilke vilkår der skal være til stede, for at det kan lade sig gøre. Din arbejdsgiver må ikke stille spørgsmål til sygdommens art. I stedet for skal samtalen have fokus på hvornår og hvordan du kan vende tilbage til arbejdet, og hvilke funktioner du evt. kan varetage trods sygdommen.

 

I kan drøfte dine muligheder ud fra de tre F’er: Funktioner, Fravær, Foranstaltninger:

 

Funktioner:

  • Vil du kunne arbejde på halv tid?
  • Hvilke opgaver kan du løse?
  • Er der andre afdelinger på arbejdspladsen, hvor du kan se dig selv under sygdomsforløbet?

 

Fravær:

  • Hvor længe regner du med, at sygdomsforløbet vil vare?
  • Vil du kunne genoptage arbejdet delvist?
  • Hvor stor en del af din normale arbejdstid regner du med at være fraværende?
  • Er der planlagt perioder med behandlingsforløb eller andet, hvor du ikke vil kunne arbejde?

 

Foranstaltninger: 

  • Vil du kunne arbejde fra hjemmet i et vist omfang?
  • Er der særlige hjælpemidler, som vil kunne gøre det muligt for dig at arbejde? 

Du kan finde vejledning til samtalen under ’Nyttige links’. Du kan også få inspiration fra arbejdsmarkedsstyrelsens pjece på internettet.
 

Notatpligt
Din chef skal tage notat/referat af samtalens indhold og indgåede aftaler. Du bør skrive under på, at du har modtaget en kopi af referatet eller, at du har fået det forevist. Referatet videresendes til Sygemeldingskontoret, som arkiverer det.

Hvis referatet indeholder helbredsmæssige oplysninger, skal du give dit samtykke til at disse videresendes. Hvis ikke du ønsker oplysningerne videregivet, må I udfærdige et referat uden helbredsmæssige oplysninger. Der er ikke noget formkrav til referatet.


Dokumentation

Hvis du - på trods af sygdommen - har mulighed for at genoptage arbejdet delvist, skal du og din chef sammen udarbejde en mulighedserklæring. Kan arbejdet ikke genoptages, skal der indhentes en friattest, medmindre der allerede foreligger lægelig dokumentation for fraværet – eller der er tungtvejende grunde for ikke at gøre det.

Hvis det ikke er muligt at genoptage arbejdet her og nu, bør I drøfte en mulig tidshorisont for arbejdets genoptagelse. I mange situationer vil det være en fordel, at involvere din kommune så tidligt som muligt i forløbet, da kommunen kan være med til at bistå med nødvendige hjælpeforanstaltninger. 


Hyppigt sygefravær

Ved samtale på baggrund af hyppigt fravær er det vigtigt at få afdækket om dit sygefravær skyldes sygdom eller er begrundet i forhold på arbejdspladsen (herunder mistrivsel) eller sociale/personlige forhold.
 
Hvis fraværet kan afhjælpes med støtteforanstaltninger (fx en delvis sygemelding, ændringer i jobfunktion, hjælpemidler etc.), skal der udarbejdes en mulighedserklæring.

Du finder artiklen om ’Hyppigt sygefravær’ under ’Nyttige links’ til højre.