Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Lønseddel 

Her kan du se en lønseddel for en officer med forklaringer på de enkelte felter. Alle lønsedler er opbygget på samme måde. Dog vil nogle lønkoder afhænge af, hvilken medarbejdergruppe du tilhører, og dermed hvilken overenskomst du er omfattet af.
  
Oplysninger om lønkoder er ikke tilgængelige her på internettet. I stedet kan de findes på HR-portalen på intranettet under 'Chefens side / Administration / Lønhåndbøger / Lønkoder'.

Din lønseddel

1. Lønnummer
Cpr. nummer og eventuelt et løbenummer, hvis du har flere ansættelsesforhold.
2. Personalekategori
Den medarbejdergruppe du tilhører og dermed den overenskomst du er omfattet
af. Overenskomsten er grundlag for beregning af løn og pension.
3. Stedtillæg
For visse overenskomster er lønnen afhængig af, hvor i landet du gør tjeneste.
4. Fuldtid
Din månedlige arbejdstid – 160,33 timer svarer til et fuldtidsjob.
5. LR/KL
Lønramme/klasse angiver den løngruppe du er aflønnet efter – jf. beskrivelsen af
din PKAT på Lønportalen. Hvis tallet er over 50 aflønnes du efter Ny løn.
6. TR
Viser det trin inden for løngruppen, du få løn efter.
7. SKTR
Skalatrinnet du aflønnes efter, hvis du er på Gammel løn - jf. Finansministeriets
lønoversigt. Hvis du er på Ny løn er skalatrinnet 99 og er uden betydning.
8. OPRYKDT
Oprykningsdatoen angiver den dato du eventuelt oprykker til et nyt løntrin.
9. LØNBEREGNING OPHØRT
Hvis du er fratrådt angives datoen for din fratrædelse fra forsvaret.
10. KODE og ART
Alle løndele, ydelser, pensionsbidrag mv. samt alle fradrag i din løn er vist på din
lønseddel med en kode og en tilhørende tekst. De enkelte lønkoder er nærmere
beskrevet på Lønportalen –> Lønhåndbøger –> LKO beskrivelser.
11. ENH
Antal enheder, fx antal halve timer hvor der skal udbetales natpenge.
12. SATS
Enhedssatsen, fx én enhed af natpengetillægget.
13. YDELSER
Beløbet i kr. af hver løndel, ydelser, pensionsbidrag mv. som du modtager.
14. FRADRAG
Fradrag i kr. i din løn til fx skat, atp, indbetaling af pensionsbidrag til pensionskasse,
kontingenter til foreninger, frivillig indbetaling til privat pensionsordning etc.
15. YDELSER I ALT
Summen af de ydelser du modtager.
16. FRADRAG I ALT
Summen af fradrag.
17. PENGEINSTITUT og KONTONUMMER
I dag indsættes din løn altid på din NemKonto.
18. TIL DISPOSITION
Den sidste bankdag i måneden, hvor lønnen er til disposition i din bank.
19. BELØB
Det beløb der er indsat på din NemKonto.
20. SKATTEKORTOPLYSNINGER
Lønsystemet indhenter automatisk dit elektroniske skattekort hver måned med
- Fradrag - er dit månedlige skattefri fradrag.
- Træk % - er din trækprocent.
- Frikort - hvis du har frikort vil feltet indeholde det skattefrie restbeløb.
21. SKATTEPLIGTIGE BELØB
- Indeværende periode – månedens skattepligtigt beløb før fradrag af
arbejdsmarkedsbidrag.
- Indeværende år – det samlede skattepligtige beløb år til dato før fradrag af
arbejdsmarkedsbidrag.
22. INDEHOLDT KILDESKAT
- Indeværende periode - indeholdt A-skat i denne måned, jf. lønkode 9850 på
din lønseddel.
- Indeværende år - indbetalt A-skat år til dato
23. ARBEJDSM . 8%
I alt indbetalt arbejdsmarkedsbidrag år til dato. Dette felt på lønsedlen anvendes
desuden, hvis der skal gives særlige meddelelser til forsvarets medarbejdere.
Tjenestemænd og civilarbejdere kan nederst på lønsedlen se deres aktuelle
pensionsskalatrin samt månedens indbetalte pensionsdækningsbidrag. Bemærk at dette beløb ikke indsættes på din personlige pensionskonto, som det sker
ved indbetaling til andre pensionsordninger. Beløbet udgør forsvarets betaling til
pensionsvæsenet, for at staten til sin tid kan udbetale din pension.