Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Pension for udsendt personel

Indholdsområde

 
 
 

Pension for udsendt personel 

Forsvaret har en ordning (Aktstykke 425), som giver pensionsmæssig sikring af overenskomstansatte medarbejdere, der er udsendt i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver (INTOPS).
 
Formål
Tjenestemænd er sikret fuld pension ved tilskadekomst i tjenesten og ægtefællepension og børnepension ved dødsfald.
 
Formålet er at give overenskomstansatte og tjenestemænd lige muligheder for pension. Overenskomstansat personel, der er udsendt til INTOPS-tjeneste i udlandet, bliver sikret på linje med tjenestemænd, hvis de kommer til skade under tjenesten.
 
Hvem bliver berørt?
Ordningen omfatter overenskomstansat personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven eller civilarbejderloven.
 
Hvad indeholder ordningen?
Forsvaret betaler den erstatningsberettigede en skattepligtig supplerende løbende ydelse.
Ydelsen bliver beregnet som forskellen mellem summen af tjenestemandens pension
og den overenskomstansattes pension. Ved beregning af ydelserne bliver der lagt vægt på ligestilling mellem den overenskomstansatte og en tjenestemand med tilsvarende anciennitet.
 
Der er flere faste ydelser, der indgår i beregningen, som kun den overenskomstansatte modtager. Det gælder fx bonus og særlig bonus i henhold til reaktionsstyrkekontrakter, engangsydelser ved tilskadekomst eller dødsfald, børnedækning, arbejdsmarkedspensioner, samt øvrige arbejdsgiver finansierede pensionsordninger fx kapitalpension.
 
Hvad sker der hvis du kommer til skade?
Du kan få udbetalt den supplerende løbende ydelse:

  • hvis du er kommet til skade.
  • hvis skaden bliver vurderet af Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade, der medfører et tab af erhvervsevne på mindst 15 pct.
  • hvis du bliver afskediget på grund af tilskadekomsten.

 
Du skal underskrive en samtykkeerklæring, hvor du giver Forsvarsministeriets Personalestyrelse lov til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at beregne ydelsen.
 
Hvem udbetales ydelsen til?
Den supplerende løbende ydelse bliver udbetalt til den tilskadekomne eller dennes efterladte
ægtefælle og børn. Ydelsen bliver udbetalt alene til den nuværende ægtefælle.
 
Eventuelle tidligere ægtefæller har ikke krav på en andel af den supplerende løbende ydelse. Ydelsen udbetales ikke til samlevere.
 
Ydelsens ophør
Den supplerende ydelse er ligesom tjenestemandspension og ægtefællepension en løbende
og livsvarig ydelse. Dog ophører udbetaling af børnepension når barnet fylder 21 år.
 
Yderligere information
Aktstykke 425-ordningen har virkning for udsendelser, der er foretaget den 14. august 1996 og senere. Du finder Aktstykke 425 under ’Nyttige links’.

Nyttige links

  • Aktstykke 425 (kommer snart)

Relaterede artikler