Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Tilbagebetaling af løn, tillæg og efterbetaling

Indholdsområde

 
 
 

Tilbagebetaling af løn, tillæg og efterbetaling 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) behandler sager vedrørende tilbagebetaling af løn, tillæg mv., som medarbejdere uretmæssigt har fået udbetalt for meget. Derudover behandles også tilbagebetalingskrav på grund af mistet refusion til Forsvaret både i forbindelse med sygdom og orlov.

Hvad kan være årsagen til, at et tilbagebetalingskrav opstår?
En tilbagebetalingssag kan opstå i flere situationer. Eksempelvis hvis en medarbejder er udeblevet fra tjeneste uden gyldig grund, eller hvis en medarbejder afgår fra Forsvaret med øjeblikkelig virkning på et tidspunkt af måneden, hvor lønkørslen er foretaget, Forsvaret kan derudover fejlagtigt ikke have stoppet et tillæg eller en ydelse, som en medarbejder ikke længere er berettiget til at modtage. 

Et tilbagebetalingskrav kan også opstå, hvis en sygemeldt medarbejder ikke medvirker ved kommunens opfølgning på sygedagpengesagen, som medarbejderen er forpligtet til, og Forsvaret derfor lider et tab på grund af mistet sygedagpengerefusion. Tilsvarende gælder i situationer, hvor en medarbejder ikke indsender de relevante oplysninger til Udbetaling Danmark i forbindelse med forældre- eller fædreorlov.

Nævnte eksempler på, hvornår et tilbagebetalingskrav kan opstå, er ikke udtømmende.

Hvornår kan der kræves tilbagebetaling?
Udgangspunktet er, at der kan kræves tilbagebetaling af løn, tillæg mv., i de tilfælde, hvor der er sket en fejlagtig udbetaling af løn, pension mv. og medarbejderen vidste, eller burde vide, at der blev udbetalt for meget . Denne vurdering afhænger af sagens konkrete og individuelle omstændigheder. Det følger endvidere af blandt andet retspraksis, at en medarbejder har pligt til at gennemse posterne på sin lønseddel.

Proces ved tilbagebetalingssager
I forbindelse med tilbagebetalingssager vedrørende for meget udbetalt løn, tillæg mv., vil medarbejderen som udgangspunkt blive kontaktet af en lønsagsbehandler, hvor kravet konstateres og medarbejderen eventuelt tilbydes en afdragsordning. Sagen overdrages til behandling ved juridisk afdeling, hvis medarbejderen ikke indbetaler det skyldige beløb eller ikke vil anerkende tilbagebetalingskravet.

Juridisk afdeling i FPS vurderer herefter sagen. Er der grundlag for at fortsætte sagen, sender Juridisk Afdeling et brev (partshøring) til medarbejderen, der beskriver sagens nærmere omstændigheder og baggrunden for, at der foreligger et krav. Medarbejderen får samtidig mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til sagen, inden der træffes afgørelse, herunder fastlæggelse af en passende afdragsordning. Har medarbejderen ikke bemærkninger eller vurderer Juridisk afdeling, at bemærkningerne ikke ændrer vurderingen af, om der er et tilbagebetalingskrav, træffes endelig afgørelse.

Er medarbejderen ansat i Forsvaret, vil tilbagebetalingskravet blive modregnet i medarbejderens løn over en passende periode. Er medarbejderen ikke længere ansat, vil medarbejderen blive pålagt at indbetale det skyldige beløb ved fastsatte afdrag. Betaler den afgåede medarbejder ikke, overgives sagen til SKAT til inddrivelse.

Tilbagebetaling af mistet sygedagpengerefusion
I sager, hvor Forsvaret på grund af en medarbejders manglende medvirken ved kommunen, har mistet sygedagpengerefusion, vil Forsvaret som udgangspunkt pålægge medarbejderen at betale den mistede refusion. FPS hører i sådanne sager ikke medarbejderen, da kravet følger af kommunens afgørelse om afslag på refusion, hvor medarbejderen allerede har haft mulighed for at komme med bemærkninger. Det er FPS, Refusionskontoret, der behandler disse sager.

Efterbetaling
FPS foretager efterbetaling i tilfælde, hvor en medarbejder har fået for lidt udbetalt løn, tillæg mv., i forhold til hvad medarbejderen har krav på. Efterbetalingskravet vil i en sådan situation blive tillagt morarenter efter gældende regler.

Forældelse
Det følger af forældelseslovens § 4, stk. 1, at der gælder en forældelsesfrist på 5 år, når der er tale om fordringer, der støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i ansættelsesforhold. Opdager FPS eller en medarbejder, at der har fundet fejludbetaling sted mere end 5 år efter, det er sket, vil der som hovedregel ikke kunne rejses krav om tilbagebetaling. Tilsvarende vil en medarbejder som hovedregel ikke kunne rejse krav om efterbetaling af løn mere end 5 år efter, at den burde have været udbetalt.