Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Orientering om ny ferielov, overgang til ny ferielov og særlige feriedage

Indholdsområde

 
 
 

Orientering om ny ferielov, overgang til ny ferielov og særlige feriedage 

Den nye Ferielov gælder grundlæggende for alle medarbejdere. Der er imidlertid mulighed for, ved kollektiv overenskomst, at aftale fravigelser til ferieloven på stort set alle punkter. Aftalte fravigelser bliver indgået mellem Finansministeriet (MODST) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og fremgår af Ferieaftalen. 
 

MODST har oplyst, at Ferieaftalen endnu ikke er forhandlet endeligt på plads. Samtidig med offentliggørelsen af Ferieaftalen vil blive udsendt en fælles Ferievejledning, som er udarbejdet af parterne.

Som foreløbig information har FPS Overenskomstafdeling udarbejdet en kort beskrivelse af den nye ferielov, overgangsordningen, 12 % ordningen og de særlige feriedage.

Kort om den nye ferielov

Med den nye ferielov, der træder i kraft pr. 1. september 2020, indføres samtidighedsferie, hvilket indebærer, at ferie kan afvikles løbende efterhånden, som den optjenes. Samtidig ændres perioderne for optjening og afvikling af ferie.

Perioden for optjening af ferie vil fra de nye reglers ikrafttræden gå fra den 1. september til den 31. august. Denne periode udgør ferieåret. Perioden for afholdelse af ferie udgør ferieåret samt de fire måneder efter ferieårets afslutning. Denne periode på 16 måneder, kaldet ferieafholdelsesperioden, går således fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år.

Der optjenes som hidtil 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse, svarende til 5 ugers betalt ferie om året.

Kort om overgangsordningen

Overgangen fra den nuværende til den nye ferielov indebærer, at ferie, der optjenes i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ”indefryses”. Ferien kan først udbetales til medarbejderen ved dennes fratræden fra arbejdsmarkedet. Til at forvalte og administrere de indefrosne feriemidler er der oprettet en særlig fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden).

Arbejdsgiver skal indbetale de indefrosne feriemidler, 12,5 % af alle medarbejderes lønindkomst for perioden til Fonden. FPS OK forventer, at der kommer nærmere retningslinier til statens institutioner vedrørende denne indbetaling, idet det næppe vil være muligt at frigøre 12,5 % af et helt års lønsum på en gang.

Allerede ansatte medarbejdere:

Afholdelse af ferie i overgangsperioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2020 følger de nuværende ferieregler. Frem til den 30. april 2020 er der ingen ændringer i, hvordan ferien kan holdes. Herefter er der fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020 en forkortet periode, hvor der kun er 16,64 feriedage til rådighed. Der er derved nok feriedage til, at holde tre ugers sommerferie i sommeren 2020, men ikke nok til at holde fx efterårsferie. Der kan derfor være behov for, at den enkelte medarbejder og myndigheden aftaler, at der overføres feriedage fra tidligere år.

FPS anbefaler derfor, at myndighederne og medarbejder, forud for 1. maj 2020, aftaler overført et antal feriedage (maksimalt 5) eller særlige feriedage, således at medarbejderne kan holde ferie efter sædvanligt mønster i overgangsperioden.
Det vil naturligvis betyde, at medarbejder skal gemme et antal feriedage eller særlige feriedage fra afviklingsåret 2019/2020.

12 % ordningen

De medarbejdere, der allerede er på 12 % ordningen har tilmeldt sig for optjeningsårets 2019. Optjeningsåret 2019 går fra 1. januar – 31. august 2019. For denne periode overføres 12 % til FerieKonto for de optjente 16,64 dage.
Næste optjeningsår er overgangsåret ”år 9999”. Det går fra 1. september 2019 – 31. august 2020.

For dette år er der formentligt ingen der vælger 12 % ordningen, idet det vil betyde overførsel af 12 % til FerieKonto, som senere sendes til den nye feriefond. Hvis man ikke anvender 12 % ordningen overfører arbejdsgiver 12,5 % til den nye feriefond.
For efterfølgende optjeningsår, tilmelder man sig forud for optjeningsårets start, første gang før 1. september 2020. Her vil det være værdien af den løbende indbetaling til FerieKonto der afgør en feriedags værdi.
Det vides endnu ikke præcist, hvordan den enkelte feriedag vil blive beregnet, men det vil formentlig betyde, at nogle feriedage vil have en høj værdi og andre en lavere værdi.

Særlige feriedage
Det er ikke tilsigtet at ændre i reglerne for de særlige feriedage. Optjenings- og afholdelsesperioderne vil være uændret både i overgangsperioden og når den nye ferielov træder i kraft. De særlige feriedage vil derved forsat optjenes i kalenderåret og afholdes i perioden fra den 1. maj til den 30. april. Medarbejdere vil som hidtil blive tildelt 5 særlige feriedage den 1. maj, som kan afholdes i perioden frem til den 30. april.

Yderligere information
MODST har endnu ikke offentliggjort orienteringsmateriale vedr. den nye Ferielov eller Ferieaftalen. Link til vejledningen om overgangsordningen til den nye ferielov er indsat under nyttige links.

Herudover vil OK have et større indlæg om den nye ferielov, ferieaftalen og overgangsordningen på FPS ERFA-Arbejdstid, forventeligt i maj 2019.

Her kan du få et grafisk overblik samt eksempler.

Sidst opdateret 09-07-2020 - kl. 08:50