Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Overenskomst for officerer m.fl.

Indholdsområde

 
 
 

Overenskomst for officerer m.fl. 

Som følge af lukning af tjenestemandsansættelse forhandles overenskomster med de faglige organisationer, som organiserer de personalegrupper, der ikke fremover vil blive ansat på tjenestemandsvilkår.

15-05-2014 - kl. 13:50
Den 2. maj 2014 blev der således indgået to aftaler med Akademikerne og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) om et overenskomstgrundlag for grupper, hvor ansættelse på tjenestemandsvilkår ophører. Den ene aftale omfatter militære chefer og chefer ved det statslig redningsberedskab. Den anden aftale dækker den militære ledergruppe, ledergruppen i det statslige redningsberedskab og auditørfuldmægtige. Også elever (kadetter) ved Forsvarets officersskoler og officersaspiranter i Beredskabsstyrelsen dækkes af overenskomsten for ledergruppen.

Moderniseringsstyrelsen og hovedbestyrelsen i HOD har nu godkendt aftalerne.

For ansatte, der ansættes efter disse aftaler gælder:

Chefer
Cheferne ansættes på vilkår svarende til ”rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten”, som også gælder for langt hovedparten af cheferne i staten.

Officerer m.fl. i ledergruppen
De øvrige grupper omfattes af et protokollat til overenskomst for akademikere i staten. Det betyder, at de generelle regler i overenskomst for akademikere i staten vil gælde for kommende overenskomstansatte officerer, beredskabsofficerer og auditørfuldmægtige. Der er dog aftalt særlige vilkår for grupperne, hvilket primært vedrører løn, tillæg og arbejdstid.

Løngrupper
Der vil være 5 løngrupper. Løngruppe 1-4 vil have en basisløn og løngruppe 5 et basisløninterval, hvor indplacering i intervallet skal aftales med den enkelte.

Løngruppe 1 og 2 dækker elever. Løngruppe 3 omfatter premierløjtnanter og korpsmestre, mens løngruppe 4 omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter i Forsvaret og sektionsledere i Beredskabsstyrelsen samt auditørfuldmægtige.

Løngruppe 5 omfatter majorer/orlogskaptajner i Forsvaret og sektionschefer i Beredskabsstyrelsen samt ledende auditørfuldmægtige. Denne gruppen har en stor grad af indflydelse på planlægningen af eget arbejde og er derfor blevet omfattet af de merarbejdsregler, som gælder for special- og chefkonsulenter i overenskomst for akademikere i staten.

For ansatte i løngruppe 3 og 4 er aftalt et fast rådighedstillæg, som indebærer en rådighedsforpligtelse og forpligtelse til merarbejde på op til 20 timer pr. kvartal. Derudover vil de to grupper få et kvalifikationstillæg. For ansatte i løngruppe 1-5 kan der desuden lokalt aftales personlige kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag.

Arbejdstid
Løngruppe 3-5 omfattes grundlæggende af de arbejdstidsregler, der gælder i overenskomst for akademikere i staten, dog med en række undtagelser. Der er aftalt særlig honorering for sø-øvelser/sejlende tjeneste, for vagttjeneste og øvelse samt rådighedsvagt. Honoreringen for sø-øvelser/sejlende tjeneste samt vagttjeneste og øvelse honoreres ud over dagsnormen med en fridag pr. døgn (som kan afspadseres og/eller udbetales). Derudover vil der ved deltagelse i vagttjeneste og øvelse blive ydet et fast gradsbestemt vederlag pr. døgn.

Du kan læse mere om de nye aftaler på HR-portalen og i juniudgaven af Forsvarsavisen.

Følgende grupper omfattes umiddelbart af de nye regler
Kommende sprogofficerselever, reserveofficerselever og elever ved forsvarets grundlæggende officersuddannelse samt officersaspiranter i Beredskabsstyrelsen omfattes af nærværende aftale.
Officerer der tidligere blev ansat på kontrakt ansættes tillige efter de nye regler.

Følgende grupper berøres ikke
Allerede ansatte på tjenestemandsvilkår berøres ikke af den nye aftale, men fortsætter på de hidtidige aftaler.

Kommunikations- og rekrutteringsrådgivere i hjemmeværnet fortsætter på den hidtidige aftale.