Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ansættelsesretslige reaktioner

Indholdsområde

 
 
 

Ansættelsesretslige reaktioner 

En ansættelsesretlig reaktion er arbejdsgiverens bebrejdelse over for en medarbejder af en allerede foretaget handling eller et bagudrettet utilfredsstillende tjenesteforløb. En række forhold kan danne baggrund for en ansættelsesretlig reaktion.
 
Dette kan eksempelvis være utilfredsstillende tjeneste, overtrædelse af decorumkravet (eksempelvis strafbare forhold), samarbejdsvanskeligheder som i det væsentlige skal kunne tilskrives medarbejderen og omfattende sygefravær (se afsnit om afsked på grund af sygefravær).
 
Ved ansættelsesretlige reaktioner sondres mellem overenskomstansatte og tjenestemænd. Der stilles samme krav til overenskomstansatte og tjenestemænd, men processen for tildeling af ansættelsesretlige reaktion for de to grupper af medarbejdere er forskellig.
 
Overenskomstansatte:
  • Tjenstlig samtale
  • Advarsel
  • Afsked
Tjenestemænd (tjenestemandslovens § 24):
  • Tjenstlig samtale
  • Advarsel
  • Irettesættelse
  • Bøde
  • Forflyttelse
  • Degradering
  • Afsked
Sager vedrørende tildelingen af en ansættelsesretlig reaktion - og behandlingen heraf - vil altid bero på en konkret og individuel vurdering. Ved tildeling af en skriftlig advarsel eller irettesættelse gøres medarbejderen opmærksom på en uacceptabel adfærd og gives en mulighed for at rette op på adfærden fremadrettet. Der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse, som kan inddrages i fremtidige tjenstlige forhold.
 
Tjenstlig samtale
Tjenstlige samtaler afholdes af myndigheden. Iværksættelse af alle andre ansættelsesretlige reaktioner kan kun ske ved FPS' foranstaltning. I mange sager vil det være hensigtsmæssigt at udlevere en handleplan i forbindelse med afholdelse af en tjenstlig samtale. Handleplaner udarbejdes af myndigheden.
 
Ved udlevering af handleplan fastsættes datoer for samtaler med medarbejderen for evalueringen og delevaluering af handleplan. Hvis medarbejderen ikke har forbedret sig efter handleplanperiodens udløb, overdrages sagen til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, og herefter vurderes det, om medarbejderen skal tildeles en ansættelsesretlig reaktion.
 
Der skal altid laves et referat af en tjenstlig samtale, som skal opbevares i personalemappen. Medarbejderen har ret til at medbringe en bisidder ved en tjenstlig samtale og bør oplyses om denne ret ved indkaldelsen til samtalen. Vær i den forbindelse opmærksom på, at medarbejderen skal indkaldes til den tjenstlige samtale med et passende varsel, hvilket vil sige, at medarbejderen skal have rimelig tid til at finde en bisidder og til at forberede sig til samtalen. Der er ikke krav om, at medarbejderen underskriver handleplanen. Underskrift på handleplanen er således ikke en tilkendegivelse af enighed i indholdet, men alene en kvittering for modtagelsen heraf. For opbevaring af handleplan og referat af tjenestlig samtale på personalemappen sendes disse via FIIN til FPS-MYN.
 
For nærmere information omkring partsrepræsentation og bisidder, se i øvrigt artiklen Forvaltningsret under relaterede artikler til højre.
 
Når Forsvarsministeriets Personalestyrelse tildeler en medarbejder en ansættelsesretlig reaktion i form af en irettesættelse eller advarsel, sker dette i samarbejde med tjenestestedet. I sager om utilfredsstillinde tjeneste og samarbejdsproblemer vil der sammen med irettesættelsen/advarslen ofte skulle udarbejdes en handleplan af chefen som udleveres til medarbejderen, og således skal medarbejderen følges i en handleplansperiode som beskrevet ovenfor.