Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Tillægsdannelse for HOD og CS

Indholdsområde

 
 
 

Tillægsdannelse for HOD og CS 

Ved overenskomstforhandlingerne 2015 er HOD og CS blevet enige med FPS om ny tillægsdannelse. Aftale af 19. september 2007 om tillægsdannelse for officerer på det militære lederniveau erstattes af en ny tillægsaftale. Aftale af 28. september 2007 mellem FPT og CS om tillægsdannelse er erstattet af ny aftale om tillægsdannelse.

Opmærksomhedspunkter
Det er vigtigt, at der er fokus på at få indkaldt og forhandlet medarbejderne rettidigt (både HOD og CS), og for officerernes vedkommende, at aftalen sendes til HOD til godkendelse.

Husk desuden at aftalerne, når de sendes til FPS’ myndighedspostkasse, alene må have myndighedspostkassen på som adressat, der må ikke sættes nogen på cc, da det skaber ”uklarheder” (bliver en fejlkilde) og betyder, at en mail skal ”renses” inden den kan indregistreres, men en forsinkelse til følge.

Du kan læse mere om opmærksomhedspunkterne og se hvem der har forhandlinkgkompetencen  i dokumentet Opmærksomhedspunkter i forbindelse med forhandling af tillæg til officerer (TJM) og CS'ere.

Hvad er ændret?
Den grundlæggende ændring i forhold til forhandling af personlige tillæg er, at det fremover er muligt at indgå aftale om individuelt kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag. Individuelt kvalifikationstillæg er varigt, med mindre andet aftales (der er således ikke udløbsdato på tillægget, som der var på tidligere PKVAL tillæg).

Allerede ansatte vil oppebære deres nuværende PKVAL-tillæg indtil udløb, indtil forhandling om stillingsskifte eller indtil tillægget forhandles af andre årsager. 

Nedenfor kan du læse mere om vilkårene for tillæg, herunder overgangsbestemmelser for hhv. HOD og CS. Der er udarbejdet en vejledning om forhandling af tillæg for CS’ere (se fiin). 

Der følger snarest muligt en vejledning for forhandling af tillæg til de tjenestemandsansatte officerer. Hovedlinjerne præsenteres nedenfor. 

Overgang fra PKVAL til ny tillægsaftale for de tjenestemandsansatte officerer i den militære ledergruppe under HOD aftaleområde.

Funktions- og kvalifikationstillæg
Hvem forhandler?
Aftale om individuelle tillæg forhandles lokalt mellem den forhandlingsberettigede chef og den enkelte officer.  Officeren kan dog vælge at overgive forhandlingskompetencen til HOD.

Forhandlingsresultat
Resultatet af forhandlinger om tillæg indsendes til HOD (hod@hod.dk) til godkendelse (’silent procedure’) umiddelbart efter forhandlingen er afsluttet. Dette gælder også ved forhandling i anledning af stillingsansøgning. 

Med forhandlingsresultat menes også den situation, hvor forhandlingen ikke fører til indgåelse af en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om personligt tillæg. Indgås der ikke en aftale om et personligt tillæg indsendes et kort forhandlingsreferat til HOD.

Bemærk at ovenstående alene gælder de forhandlinger, hvor medarbejderen selv forhandler (hvor HOD-tillidsrepræsentanten ikke har forhandlingskompetencen eller har fået den delegeret af medarbejderen).

Kvalifikationstillæg - Hvornår forhandles kvalifikationstillæg?
Kvalifikationstillæg forhandles ligesom hidtil, som en del af ansættelsesproceduren, når officerer søger en stilling i ”offentligt” opslag. Herudover forhandles kvalifikationstillæg i forbindelse med udløb af eksisterende aftale. Endelig kan såvel chef som medarbejder begære forhandling om kvalifikationstillæg. 

Ved stillingsansøgning vil officeren have forventninger til løndannelsen, ligesom chefen vil have gjort sig tanker herom. I ansættelsesprocessen forhandles således om den individuelle tillægsdannelse. Hvis officeren ikke får den ansøgte stilling, vil officeren fortsætte i sin oprindelige stilling – med samme tillægsdannelse som hidtil. 

Varighed
Nye kvalifikationstillæg er som udgangspunkt varige med mindre andet aftales.
Dette betyder, at aftaler om kvalifikationstillæg, der indgås efter 1. april 2015, som udgangspunkt ikke skal påføres slutdato/genforhandlingsdato. Hvis særlige omstændigheder begrunder, at kvalifikationstillægget afgrænses i tid, kan dette dog aftales. Begrundelsen herfor skal da tydeligt fremgå af aftaleteksten.   

Kvalifikationstillæg følger officeren i alle andre tilfælde end hvor kvalifikationstillægget forhandles som en del af ansættelsesprocessen ved ansøgning om en stilling, der er slået op i ”offentligt” opslag. Dette betyder bl.a., at hvis en officer beordres over i en anden stilling eller fungerer i anden eller højere stilling, da følger kvalifikationstillægget med. 

Pension
Nye kvalifikationstillæg er pensionsgivende med mindre andet aftales.
Det vil sige, at aftaler om kvalifikationstillæg, der indgås efter 1. april 2015, som udgangspunkt vil være pensionsgivende. Under forhandlingen er det derfor vigtigt at gøre det klart, at der oveni det aftalte beløb, (beløbet der skrives i aftaleskabelonen), vil blive tillagt 17,1 % pension. 

Overgangsordning
FPS og HOD er enig om en overgangsordning for tillæg forhandlet før den 1. april 2015
Kvalifikationstillæg efter den tidligere ordning fortsætter, indtil de skal genforhandles i anledning af udløb, ansøgning om en stilling i ”offentligt” opslag eller hvis chef eller medarbejder begærer en forhandling. 

Det er ikke nødvendigt for medarbejdere at begære forhandling med henblik på at blive ’overført’ til den nye ordning. Eksisterende aftaler efter tidligere ordning vil fremover blive betragtet og håndteret på lige vilkår med aftaler indgået efter ny ordning.   

Ved forhandlinger med baggrund i et eksisterende kvalifikationstillæg efter tidligere ordning vil tillægget, såfremt chef og medarbejder ikke måtte blive enige om andet, blive videreført med samme beløb og pensionsvilkår som anført i den oprindelige aftale, nu blot uden slutdato. Ny aftale udfærdiges på denne baggrund efter de nye skabeloner.

Funktionstillæg
Lokalt aftalte funktionstillæg er pensionsgivende med mindre andet aftales. Lokalt aftalte funktionstillæg har alene virkning indenfor pågældende myndigheds eget område.  

Procedure for behandling af aftaler
Efter godkendelse ved HOD skal aftaler om personlige tillæg fortsat scannes ind og via Captia sendes til FPS' myndighedspostkasse. 

Forhandling af tillæg til overenskomstansatte officerer
For de overenskomstansatte officerer i den militære ledergruppe, er det alene ved forhandling af tillæg til major/orlogskaptajner, at et forhandlingsresultat skal indsendes til HOD. For øvrige officerer i gruppen er der ikke individuel forhandlingsret. Her er det er tillidsrepræsentanten, der forhandler, og derfor er der ikke en godkendelsesprocedure ved HOD (central). 

Overgang fra PKVAL til Rammeaftale om ny løn for ansatte under CS-aftaleområde
CS-aftale af 28. september 2007 mellem Forsvarets Personeltjeneste m.fl. og Centralforeningen for Stampersonel (CS) om tillægsdannelse, herunder personligt kvalifikationstillæg (PKVAL) er opsagt. Fra 1. april 2015 indgås aftaler om individuelt kvalifikations-, funktionstillæg og engangsvederlag i henhold til Rammeaftale om nye lønsystemer med de tilføjelser og fravigelser, der følger af den nye tillægsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CS.

Medarbejdere som ansættes efter 1. april 2015 på de nye overenskomstvilkår er omfattet af rammeaftale om nye lønsystemer. Det er således muligt at aftale kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag. For ansatte under CS aftaleområde vil det være den stedlige tillidsrepræsentant, som forhandler tillæg.

Tillæg forhandles som en del af ansættelsesproceduren, hvor den ansatte på baggrund af et opslag ansøger og besætter en stilling. Hvis medarbejderen ikke får den ansøgte stilling, vil vedkommende fortsætte i sin oprindelige stilling – med samme tillægsdannelse som hidtil. I tilfælde hvor medarbejderen skifter stilling af andre årsager, bibeholder medarbejderen tillægget.

Ved beordring til INTOPS fortsætter det aftalte individuelle kvalifikationstillæg.
Ved varetagelse af funktion (hvor medarbejderen virker på et højere funktionsniveau) fortsætter det individuelle kvalifikationstillæg. Individuelle kvalifikationstillæg er varige, med mindre andet aftales.

Medarbejdere som er ansat før 1. april 2015 på hidtidige vilkår og som oppebærer et PKVAL overføres til rammeaftalens bestemmelser i takt med, at PKVAL genforhandles. Det er således ikke nødvendigt at begære forhandling alene med henblik på ”overførsel” til den nye aftale. 

Medarbejdere ansat før 1. april 2015, som ikke oppebærer PKVAL er ved forhandling omfattet af rammeaftalens bestemmelser. Ved udløb af aftaler om hidtidige PKVAL-tillæg, skal der ske genforhandling. Hvis parterne enes om et nyt individuelt tillæg udfærdiges ny aftale om individuelt tillæg, og medarbejderen er dermed omfattet af Rammeaftale om nye lønsystemer.

Hvis der ikke opnås enighed om andet ved sådanne genforhandlinger, bliver det eksisterende kvalifikationstillæg varigt med samme beløbsstørrelse og pension, og en ny aftale om individuelt kvalifikations udfærdiges. 

For ansatte under CS-aftaleområde vil det være den stedlige tillidsrepræsentant (TR) som forhandler tillægget (og underskriver aftalen).
Note: Hvor særlige forhold taler herfor, kan chefen eller medarbejderen begære, at forhandlingen sker mellem chefen og medarbejderen. Dette gælder for den første forhandling Fra PKVAL til rammeaftale om ny løn. Herefter er det chefen og TR som forhandler. I alle tilfælde er det TR som underskriver aftalen.