Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Refusion ved sygdom 

Forsvaret har som hovedregel ret til sygedagpengerefusion ved kommunen, når en medarbejder har været fraværende på grund af sygdom i 30 dage. I særlige tilfælde kan der søges om refusion fra første sygedag. Det kan der ved:

 • § 56 relateret sygdom
 • ansatte i fleksjob
 • graviditetsbetinget sygdom
 • nyansatte (indenfor de første 8 ugers ansættelse)
 • værnepligtige med en arbejdsskade
   

Betingelser for udbetaling af refusion
Medarbejderen skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet i 26 uger (før første sygedag) før retten til dagpenge opnås. Enten som lønmodtager, som dagpengemodtager eller ved at have deltaget i en uddannelse af faglig karakter (kompetencegivende uddannelse) af mindst 18 mdr. varighed.
 
Ved delvis sygemelding skal der som minimum være 4 timers sygefravær om ugen, for at kommunen udbetaler refusion for fraværet. Hvis en delvis sygemeldt medarbejder på en arbejdsuge præsterer 34 arbejdstimer – eller flere, skal det forventes, at kommunen lukker refusionssagen.

 

Bemærk særligt at det er en betingelse for, at refusionsudbetalingen til Forsvarsministeriet koncern som arbejdsgiver kan opretholdes, at din sygemeldte medarbejder medvirker ved kommunens sagsbehandling. Det vil sige, at din medarbejder skal returnere det materiale, som denne måtte modtage fra bopælskommunen. Endvidere skal din medarbejder deltage i opfølgningssamtaler, indhentning af lægeerklæring mv.

 

Det er vigtigt, at du som CH/leder eller din medarbejder kontakter enten FPS-KTP-SYBA@MIL.DK eller bopælskommunen, hvis du som CH/leder eller din medarbejder er usikre på, hvad I skal gøre.

 

Opfylder din medarbejder ikke sine forpligtelser som beskrevet ovenfor, vil dette kunne medføre ophør af refusion til Forsvarsministeriets koncern som arbejdsgiver, og din medarbejder vil kunne blive modregnet i dennes lønudbetaling.
 
Hvor længe kan der udbetales refusion?
Som udgangspunkt er der mulighed for at få refusion i 22 uger. Kommunens sagsbehandler vil på dette tidspunkt foretage en vurdering af, om sygedagpengeperioden evt. kan forlænges. Refusionsperioden kan forlænges ud over 22 uger i tilfælde hvor:

 • Iværksættelse af revalidering er overvejende sandsynlig
  (uden tidsbegrænsning)
 • Der skal iværksættes virksomhedspraktik eller anden afklarende foranstaltning.
  (Mulighed for forlængelse op til 69 uger)
 • Der er en sikker forventning om at erhvervsmæssigt arbejde kan genoptages efter lægelig behandling.
 • (Mulighed for forlængelse op til 134 uger). Sagen skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam med henblik på at kunne træffe afgørelse om fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. (uden tidsbegrænsning)
 • Der er tale om en livstruende, alvorlig sygdom. (uden tidsbegrænsning)
 • En arbejdsskadesag er under behandling.
  (uden tidsbegrænsning – det er derfor vigtigt, at det oplyses, at sygdommen er en arbejdsskade – samt at skaden anmeldes).
 • Der er påbegyndt en ansøgning om førtidspension (Lov om social pension § 17.1.2)
  (uden tidsbegrænsning).

 

Det bør bemærkes, at Folketinget grundet corona-krisen, har vedtaget særregler vedrørende forlængelse af sygedagpengeperioden. Reglerne betyder, at sygedagpengene i perioden fra den 9. marts 2020 til den 30. september 2020 forlænges ekstraordinært i 3 måneder.

 

Sagen vil blive vurderet ved kommunen igen efter udløbet af en eventuel forlængelsesperiode. Her er der igen mulighed for at få forlænget sygedagpengeperioden, hvis man lever op til én af de syv forlængelsesmuligheder. Hvis man ikke opfylder en af mulighederne for at få forlænget sygedagpengeperioden – men stadig er uarbejdsdygtig - har man ret til at få et jobafklaringsforløb, der kan iværksættes for 2 år ad gangen. Som udgangspunkt har man som sygemeldt mulighed for to jobafklaringsforløb.
 
Under jobafklaringsforløbet vil man modtage en ydelse, som svarer til kontanthjælpssatsen. Denne ydelse er ikke afhængig af hverken formue eller evt. ægtefælle/samlevers indkomst eller formue.
Forsvaret vil som arbejdsgiver have ret til ydelsen som refusion under forløbet.

Orientering af kommunen
Det er muligt at afholde ferie som sygemeldt (både som fuldt og delvis sygemeldt).
Såfremt sygedagpengeperioden er påbegyndt, skal medarbejderen huske at kontakte kommunen, hvis man ønsker at afholde ferie under sygdom, således at sygedagpengeudbetaling kan genoptages efterfølgende. Kommunen har ret til at sige nej til afholdelse af ferie - fx hvis medarbejderen er under afklaring, eller hvis
man vurderer, at dette vil forhale helbredelsen.
 
Vælger man at afholde ferien alligevel, skal det forventes, at kommunen vil betragte det som manglende samarbejde ved opfølgning, og efterfølgende lukke for refusionsudbetalingen. 
 
Stop af dagpenge ved manglende samarbejde med kommunen
Når medarbejderen modtager fuld løn under sin sygdom, vil Forsvaret som arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusionen fra kommunen. Medarbejderen er forpligtet til at følge kommunens opfølgning i sagen; herunder at deltage i de møder, som kommunen indkalder til, fremskaffe yderligere dokumentation m.v.. Vær opmærksom på at forpligtelsen også gælder, hvis arbejdet er genoptaget delvist eller man er i et jobafklaringsforløb. 
 
Undlader medarbejderen at samarbejde, iværksætter kommunen partshøring med varsling om stop af sygedagpenge. En refusionssag kan søges genoptaget ved kommunen, såfremt der er forhold omkring sygdomsforløbet, der forklarer det manglende samarbejde (dog kun én gang).