Bemærk at der er sket ændringer vedrørende muligheden for at yde fratrædelsesbeløb, udgangspunktet er, at der ikke ydes et fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelsens udløb.


Åremålsansættelse kan anvendes ved ansættelse i stillinger, hvor:

  • Arbejdsopgaven eller udpegningen til hvervet er tidsbegrænset, og hvor tidsbegrænsningen er af klar og væsentlig betydning i relation til opgaven eller den udpegede person.
  • Forventede ændringer i opgaver, organisationer og struktur med en vis sandsynlighed vil ændre den pågældende stillings indhold.
  • Der stilles særlige krav til fornyelse i forskningsmæssig, kunstnerisk, merkantil, teknisk eller anden kreativ henseende, og hvor kravene til fornyelse har en selvstændig, konkret begrundet betydning.

Hvis Forsvaret ønsker at besætte en stilling på åremålsvilkår, kan dette alene ske efter forudgående forhandling med den forhandlingsberettigede centralorganisation (med mindre der er tale om en stilling omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten).


Aftaler om ansættelse på åremål forhandles af enten Forsvarsministeriet eller Forsvarsministeriets Personalestyrelse.


Ansættelsens længde

Åremålsansættelse er tidsbegrænset til en periode på minimum 3 år og maksimum 6 år. Herudover kan der ske forlængelse af åremålsansættelsen uden opslag for en periode af maksimalt 3 år. Forlængelser kan fortages i flere omgange, men den samlede varighed må ikke overstige 3 år.


Særlige ansættelsesvilkår

Der gælder nogle særlige ansættelsesvilkår for medarbejdere, der ansættes på åremål.

 

Mulighed for at aftale tilbagegangsret

I forbindelse med indgåelse af en aftale om åremålsansættelse, kan der indgås aftale om en tilbagegangsstilling efter åremålets udløb. Dette kan have betydning for fastsættelsen af åremålstillægget.


Åremålstillæg

Til åremålsansatte ydes et særligt åremålstillæg, der beregnes som et procenttillæg. Tillægget gives som en kompensation for den tidsbegrænsede ansættelse, og fastsættes derfor under hensyn til åremålets længde og en eventuel tilbagegangsret.


Mulighed for at aftale et fratrædelsesbeløb

Som led i en ansættelse på åremålsvilkår kan der endvidere aftales et fratrædelsesbeløb. Formålet med fratrædelsesbeløbet er at fastholde den ansatte i stillingen indtil åremålsansættelsens udløb, og at kompensere for en eventuel ledighedsperiode efter åremålets udløb.


Det klare udgangspunkt er dog, at der ikke ydes fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelsens udløb.  Du kan læse nærmere om tilbagegangsret, åremålstillæg og fratrædelsesbeløb i PAV’ens kapitel 14.

 

Du finder links til relevante love og cirkulærer, mv. på www.retsinfo.dk

 

Sidst opdateret 7. september, 2021 - Kl. 09.00