FPS’ ansvar
FPS er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om ansatte, borgere, værnepligtige, frivillige i Hjemmeværnet, veteraner m.fl. Som central HR-myndighed i Forsvarsministeriets koncern videregiver vi personoplysninger inden for koncernen, hvorefter andre dataansvarlige myndigheder i koncernen også får ansvar for personoplysningerne.

Fælles ansvar
I Forsvarsministeriets koncern arbejder vi også via en række koncernfælles it-systemer, der anvendes på tværs af departementet og de enkelte styrelser. For de systemer, der anvendes på tværs af koncernens myndigheder, er der et fælles ansvar for overholdelse af retlige forpligtelser efter databeskyttelsesforordningen.

Disse oplysninger behandler vi
FPS behandler forskellige kategorier af personoplysninger. Der er almindelige oplysninger så som: Navn, kontaktoplysninger, bedømmelser, løn, antal sygedage, øjenfarve, hårfarve, højde, medarbejdernummer, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresser, faglige kvalifikationer, familiære relationer, pensionsforhold m.v.
 
Derudover behandler vi følsomme personoplysninger i form af fx helbredsoplysninger og oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt oplysninger om CPR-nummer og strafbare forhold.

Det bruger vi oplysningerne til
Oplysningerne anvendes i forbindelse med den konkrete sagsbehandling eller henvendelse. FPS kan dog også anvende oplysninger til forskning, statistik og prognoser.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte FPS.

Ret til at se oplysninger (indsigt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan læse mere her.
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det betyder, at vi fremover kun må behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan fx gøre indsigelse mod behandling af oplysninger omkring dig, som er vurderet nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, hvorefter vi skal vurdere nødvendigheden af behandlingen på ny.

Ret til sletning
Du har endvidere ret til, i visse særlige situationer, at få slettet oplysninger om dig.

Kontaktoplysninger
Du kan skrive sikkert til FPS via: https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=12610

FPS’ databeskyttelsesrådgiver er ansat ved Forsvarsministeriet, hvorfra funktionen som databeskyttelsesrådgiver varetages. Henvendelser til databeskyttelsesrådgiveren kan sendes til FMN-KTP-DPO@MIL.DK.

Du kan blandt andet søge rådgivning om dine rettigheder ved at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Hvad betyder GDPR

GDPR står for General Data Protection Regulation og er den engelske forkortelse for Databeskyttelsesforordningen.

Klage til Datatilsynet

Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret 3. november, 2020 - Kl. 14.15