Valg af en TR forudsætter, at der er mindst fem medarbejdere i en medarbejdergruppe. Der kan vælges flere TR’er for gruppen, hvis der er særlige begrundelser, som fx hvis geografisk adskilte enheder hæmmer det lokale samarbejde ved myndigheden). Antallet skal i givet fald aftales lokalt.

Tillidsrepræsentantarbejde og organisationsarbejde

Der er retningslinjer for anvendelse af arbejdstid såvel til TR-arbejde som til organisationsarbejde.

TR-arbejde knytter sig primært til det lokale samarbejde, og frihed hertil skal gives i det nødvendige omfang og i arbejdstiden.

Organisationsarbejde er ikke tjenstligt. Derfor gives frihed til organisationsarbejde som udgangspunkt ved tjenesteomlægning, tjenesteombytning eller anden frihed (dvs. uden for arbejdstiden). Udgangspunktet er indskærpet i Finansministeriets cirkulærer af henholdsvis 1971 (for overenskomstansatte) og 1981 (for tjenestemandsansatte), at organisationsarbejde udføres udenfor arbejdstiden. Der kan dog i særlige, konkrete tilfælde gives frihed med løn, hvis der i forbindelse med et konkret arrangement er relevante(uddannelsesmæssige) emner, der kan bidrage til at fremme samarbejdet på arbejdspladsen.

Hvis du er tillidsmand eller medlem af en faglig organisation og ønsker at deltage i organisationsarbejde, vil din chef i videst muligt omfang tilrettelægge tjenesten, så du får mulighed for det. Hvis du vurderer, at en faglig aktivitet er relevant for samarbejdet på din arbejdsplads, kan du søge om frihed med løn. Det skal du gøre ved at kontakte din chef i så god tid som muligt.

For at sikre ens og korrekt forvaltning blev alle – både formelle og uformelle aftaler og kutymer i Forsvaret, der ikke er i overensstemmelse med TR-bestemmelsen - opsagt og ophørte herefter ved udgangen af juni 2012.  Det betyder, at tidligere praksis på området kan være ændret ved din myndighed.

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 11.11