Værnepligten giver Forsvaret mulighed for at mobilisere i tilfælde af krise eller krig, og derfor fokuseres værnepligten i højere grad på de kompetencer, der er brug for i tilfælde af mobilisering. Værnepligten giver desuden Forsvaret en øget fleksibilitet og dybde, og er en vigtig rekrutteringsbase til Forsvarets videre uddannelser. Herudover understøtter værnepligten sammenhængskraften i samfundet, da personer fra forskellige dele af landet og med forskellige baggrunde mødes.

Med aftalen bevares og styrkes værnepligten og antallet af værnepligtige øges med op til 500 årligt (fra ca. 4200 - ca. 4700). Som led heri øges antallet af de værnepligtige, der aftjener længere værnepligt end fire måneder. Der skal således indkaldes flere værnepligtige til Den Kongelige Livgarde, værnepligtige til den nye brigades mobiliseringskompagnier, der aftjener værnepligt i otte måneder, og flere værnepligtige til det statslige redningsberedskab.

For at øge Forsvarets evne til at mobilisere i tilfælde af krise eller krig opstilles et mobiliseringskompagni til hver af de tre kampbataljoner i den nye brigade. Kompagnierne opbygges gradvist ved anvendelse af otte-måneders værnepligtige. Disse værnepligtige får en mobiliseringsforpligtelse på fem år. Ved mobilisering i tilfælde af krise og krig vil mobiliseringsenhederne skulle gennemføre den resterende uddannelse forud for indsættelse.

Den grundlæggende værnepligtsperiode på fire måneder fastholdes og målrettes mod de forventede opgaver. Efter endt tjeneste hjemsendes de værnepligtige i enheder. Der vil være behov for, at de i en periode på fem år har pligt til at gøre tjeneste yderligere seks måneder i Totalforsvarsstyrken. Totalforsvarsstyrken kan sammen med Hjemmeværnet - om nødvendigt - aktiveres til supplerende uddannelse med henblik på bevogtnings- og sikringsopgaver i krise og krig.

Partierne er enige om at gennemføre de nødvendige lovændringer for at sikre den nødvendige mulighed for at mobilisere til Totalforsvarsstyrken, herunder også med henblik på at kunne genindkalde tidligere ansatte, såfremt der måtte blive behov.

Værnepligten bevares og sikrer, at Forsvarets behov for værnepligtige kan imødekommes. I dag melder ca. 98 pct. af de værnepligtige sig frivilligt.

Kvinder vil forsat kunne ansættes på værnepligtslignende vilkår.

Hvad er Forsvarets Dag
Forsvarets Dag erstatter det, der tidligere hed session. Her afgøres det, om den pågældende unge mand eller kvinde, er egnet til værnepligtstjeneste. Forsvarets Dag bliver afholdt næsten hver dag året rundt, primært 5 steder i landet, Høvelte, Slagelse, Fredericia, Herning, Ålborg og i udvalgte uger på Bornholm. Der gennemføres afprøvning i Grønland til værnepligtstjeneste i Danmark.

Alle danske mænd med fast ophold i Danmark bliver automatisk indkaldt til Forsvarets Dag det år, hvor de fylder 18 år. Alle kvinder bliver tilbudt at komme til Forsvarets Dag det år, de fylder 18 år.

Alle aktiviteter på Forsvarets Dag foregår ved det rekrutteringscenter, som de er indkaldt til. De vil være indkaldt sammen med 30-50 andre mænd og kvinder. Forsvarets Dag varer op til 6 timer.

Hvert år sessionsbehandles ca. 40.000 mænd og kvinder på Forsvarets Dag. Du kan læse yderligere på værnepligt.dk.

Militærnægter
Værnepligtige der af samvittighedsgrunde ikke ønsker at aftjene værnepligt i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, kan aftjene civil værnepligt (militærnægter). Den værnepligtige kan først søge om militærnægtertjeneste, når han har været på Forsvarets Dag og er udskrevet til værnepligtstjeneste. Militærnægtertjenesten har samme varighed som den tjeneste, den værnepligtige er indkaldt til i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Værnepligtsektionen står for den samlede administration af militærnægterordningen i Danmark.

Yderligere oplysninger kan findes på militærnægter.dk.

Forvaltning og administration
Du finder alle relevante oplysninger vedrørende forvaltning og administration af værnepligtige samt kvinder på værnepligtslignende vilkår på HR-portalen på FIIN. Der kan du blandt andet læse mere om:

 

 • Hvem arbejder med hvad i Værnepligtssektionen
 • Lovgrundlag
 • Afgangsinterview af kvinder på værnepligtslignende vilkår
 • Principper for fordeling af værnepligtige
 • Afviste og udeblevne
 • Sikkerhedsgodkendelse
 • Kvinder på værnepligtslignende vilkår
 • Løn og kostpenge
 • Frirejseordningen
 • Samarbejdsordningen
 • A-seminar

Klik her for at læse mere om værnepligt, Forsvarets Dag og militærnægter. 

 

Sidst opdateret 8. oktober, 2020 - Kl. 10.19