Tjenestefrihed uden løn (TUL) kan ansøges af medarbejdere med baggrund i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV) kapitel 26 ”Tjenestefrihed mv.”, idet der skelnes mellem retsbaseret og ikke retsbaseret TUL.

Ansøgning ad kommandovejen
Du fremsender ansøgningen om tjenestefrihed via kommandovejen til FPS.

Ansøgningen skal være FPS i hænde senest 3 måneder før tjenestefrihedens startdato.

Ansøgningen skal være begrundet, tidsmæssigt afgrænset, og indeholde oplysninger om eventuel beskæftigelse i perioden under henvisning til FPT VEJL 491-1 ”Vejledning om bibeskæftigelse”, som du kan finde på FIIN.

Tjenestemænd
Principielt har alle tjenestemænd uanset anciennitet, stilling og arbejdsopgaver mulighed for at få tjenestefrihed for en periode eller eventuelt i flere af hinanden uafhængige perioder. I de tilfælde, hvor der ikke er retskrav på tjenestefrihed, vil anciennitet, stilling og arbejdsopgaver dog indgå i skønnet over, om der skal bevilges tjenestefrihed (se PAV kap. 26.2.3 for situationer med retskrav nederst på siden).

Overenskomstansatte
På overenskomstområdet kan der ydes tjenestefrihed i det omfang, der er hjemmel hertil i de enkelte overenskomster mv. I fællesoverenskomsterne og AC-overenskomsten er bestemmelserne udformet således, at der kan gives ansatte tjenestefrihed uden løn i tilfælde, hvor det ikke strider mod ansættelsesmyndighedens interesse. Der er normalt ikke hjemmel til at yde tjenestefrihed med løn, jf. dog PAV kap 26.3.1.

Sagsbehandling
FPS behandler alle ansøgninger om tjenestefrihed konkret og individuelt. Herunder ses på om der foreligger et retskrav i forbindelse med ansøgningen. Der foretages et skøn ud fra saglige kriterier om der kan godtgøres en særlig interesse for forsvaret i at bevare en tilknytning til medarbejderen. Særlig interesse kan eksempelvis være krævende specialer, hvor det generelt er tidskrævende og omkostningstungt at uddanne til, eller hvor rekrutteringsgrundlaget er begrænset såvel internt i forsvaret som eksternt.

Der kan normalt gives tjenestefri fra 1 måned og op til 1 år, med mulighed for forlængelse, afhængig af den konkrete situation. M/C400 chefer bevilliges tjenestefri af forsvarsministeriet efter indstilling fra FPS.

Ansatte, der er varslet til internationale operationer, vil i udgangspunktet og ud fra en konkret individuel vurdering, alene meddeles TUL, hvis vedkommende genindtræder senest 12 måneder før udsendelse.

Vilkår under tjenestefrihed
Under fraværet vil man som udgangspunkt ansættelsesretligt være stillet, som hvis man var i tjeneste. Det vil f.eks. sige, at man kan afskediges af saglige årsager. I relation til personeltilpasninger vil de fastlagte retningslinjer for personeltilpasninger i forsvaret blive fulgt. I den sammenhæng vil personel på tjenestefrihed uden løn skulle medtages i processen, for derved at sikre, at forsvaret i givet fald afskediger det personel, der bedst kan undværes.

En periode med TUL vil for tjenestemænd og medarbejdere ansat i henhold til civilarbejderloven blive fraregnet i pensionsalderen, med mindre der indbetales et pensionsbidrag til staten på 15 % af den pensionsgivende løn. FPS vil i forbindelse med godkendelse af en ansøgning om tjenestefrihed fremsende et skriftligt tilbud om tilkøb af pensionsalder i fraværsperioden. Manglende tilkendegivelse ved periodens start medfører tab af retten til tilkøb af pensionsalder.

Tjenestefrihedsperiode bliver fraregnet i hæderstegn- og jubilæumsanciennitet.

Man optjener ret til ferie i de første seks måneder af tjenestefrihedsperioden. Det kræver dog, at man genindtræder i tjeneste på et tidspunkt, hvor afvikling af den optjente ferie kan ske efter ferie-aftalens almindelige regler.

Genindtræden efter tjenestefrihed
Ved tjenestefrihed i op til tre måneder, skal man som regel senest 14 dage før periodens udløb meddele, hvorvidt man ønsker at genoptage tjenesten efter tjenestefrihedsperiodens udløb. Ved tjenestefrihed i en længere tidsbegrænset periode, skal man senest tre måneder før periodens udløb meddele, hvorvidt man ønsker at genoptage tjenesten efter tjenestefrihedsperiodens udløb.

De konkrete datoer vil fremgår af TUL-bevillingsskrivelsen FPS sender til ansøgeren. Alternativt vil FPS betragte ansættelsesforholdet som ophørt efter ansøgning.

Bemærk: Denne artikel henvender sig til medarbejdere. Er du chef og vil vide mere om 'Tjenestefri uden løn' skal du bruge linket nederst på siden.

Sidst opdateret 22. juni, 2020 - Kl. 10.29

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google