Seniorordninger indgås af seniormedarbejderen og dennes chef, men formaliseres af seniormedarbejderen, FPS og den forhandlingsberettigede organisation. Det betyder, at medarbejdere på individuel kontrakt ikke kan få en seniorordning.

Alle seniorordninger indgås på baggrund af et frivillighedsprincip, hvilket indebærer, at ordningen skal være hensigtsmæssig for såvel medarbejderen som for forsvaret. I vurderingen tages hensyn til forsvarets ønske om at fastholde medarbejderen og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv både på kort og langt sigt.

Alle seniorordninger finansieres inden for myndighedens lønsumsramme.

En seniorordning kan være:

  • Fastholdelsesbonus
  • Nedsat arbejdstid med fuld løn (seniordage)
  • Overgang til deltid (seniordeltid)


Fastholdelsesbonus
Der kan indgås aftale om ydelse af en fastholdelsesbonus, når medarbejderen er fyldt 62 år. En forudsætning for at opnå en fastholdelsesbonus er, at der indgås aftale om udskydelse af fratrædelsesdatoen for medarbejderen. Fratræder medarbejderen før den aftalte dato, bortfalder den særlige fastholdelsesbonus. 

 

God arbejdsgiverskik tilsiger, at man ikke opfordrer medarbejdere til at sige op, og dette gælder også ifm. fastholdelsesbonus. Medarbejderen skal derfor indgive sin opsigelse på egen hånd og med et ønske om opsigelse (evt. pensionering).

Seniordage
Der kan indgås aftale om nedsat arbejdstid med fuld løn (seniordage), når medarbejderen er fyldt 62 år. Seniordage kan bevilges i op til 1 dag pr. måned. Dette medfører, at der årligt kan bevilges i alt 12 seniordage til en medarbejder. Forsvaret fastsætter efter drøftelse med medarbejderen, hvorledes seniordagene skal afvikles. Friheden kan afvikles som hele eller halve arbejdsdage, enkeltvis eller i sammenhæng, samt som enkelttimer.

Seniordeltid
Der kan indgås aftale om seniordeltid, når en medarbejder er fyldt 60 år og sammenlagt har været ansat i staten i 10 år. Det er desuden et krav, at den ugentlige arbejdstid efter overgang til deltid udgør mindst 15 timer. 

Seniormedarbejderen modtager forholdsmæssig løn, og må derfor acceptere en lønnedgang. I forhold til pension kan der indgås aftale om, at medarbejderen beholder det hidtidige pensionsbidrag. For tjenestemænd og tjenestemandslignende medarbejdere kan det desuden aftales, at pensionsalder optjenes i forhold til den hidtidige beskæftigelsesgrad (fuldtid) og ikke på baggrund af deltidsbeskæftigelsen.

Hvordan opnås en seniorordning?
Er du seniormedarbejder, og er du interesseret i en særlig ordning som ovenfor nævnt, kan du henvende dig til din chef med henblik på en drøftelse af ønsker, muligheder og behov.

Læs mere i vejledningen om frivillige seniorordninger for ansatte i forsvaret.

Der henvises i øvrigt til Personaleadministrativ Vejledning (PAV).

Ud over mulighederne for seniorordninger, er der for såvel tjenestemænd som overenskomstansatte medarbejdere, ansat i stillinger med ledelsesansvar eller arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling mulighed for at indgå aftaler om aftrapning job/charge (retræte).

Sidst opdateret 1. november, 2021 - Kl. 15.15