Dette gælder både hvis du er civilt eller militært uddannet. I det nedenstående kan du få et kort overblik over de mest gængse regler, som gælder i forbindelse med henholdsvis job-merit og uddannelses-merit.

Job-merit
Merit i forhold til job i Forsvaret handler om, hvorvidt en uddannelse er kvalificerende i forhold til at søge en stilling på højere niveau, f.eks. M321 (kaptajn/kaptajnløjtnant) eller M331 (major/orlogskaptajn). Forsvarsakademiet har hverken ansvar for policy eller konkrete afgørelser om job-merit. Vi henviser i stedet til de ansættende myndigheder.

Der er ikke på forhånd er taget stilling til, om bestemte udenlandske eller civile danske uddannelser er kvalificerende i forhold til bestemte militære stillinger. Afgørelsen af dette afhænger af, om den ansættende chef vurderer, at der er brug for den pågældende videreuddannelse i stillingen.

Det er derfor en afgørelse, der tages i forbindelse med besættelsen af hver enkelt stilling, og der gives ikke en generel forhåndstilkendegivelse for bestemte typer stillinger.

Du kan ud fra stillingsopslaget til de enkelte stillinger, evt. suppleret med en samtale med kontaktpersonen, få afklaret, om din videreuddannelse kan betragtes som kvalificerende i forhold til den stilling, du gerne vil søge.

I visse militære funktionsbeskrivelser vil det muligvis fremgå, om andre end Forsvarets uddannelser anses for kvalificerende, i så fald kan du også planlægge dine uddannelser mere fremadrettet.

Uddannelses-merit
Merit i forhold til Forsvarets uddannelser handler om, at du inden for definerede rammer kan søge merit for fag på uddannelser, du har taget på andre uddannelsesinstitutioner.

FAK afgør ansøgninger om uddannelses-merit i forhold til de uddannelser, som FAK er ansvarlig for, dvs. Master i Militære Studier, den nye Officersuddannelse, samt evt. Videreuddannelseskurser.

For at kunne søge om merit skal fagene være eksamineret og bestået. De skal være gennemført på samme kvalifikationsrammeniveau som det, du søger merit for, f.eks. niveau 7 for Master/Kandidat og niveau 6 for diplomuddannelser.

Der gives kun merit for mindre dele af en samlet uddannelse, da den studerende i modsat fald ikke kan siges fuldt ud at have erhvervet sig de specifikke uddannelseskompetencer, som den pågældende studieordning skal være en entydig garant for.

Det er den studerendes ansvar at sætte sig ind i læringsmålene for de pågældende moduler i den aktuelle studieordning, og at dokumentere meritgrundlaget i forhold til modulernes læringsmål.

Vær opmærksom på, at du skal være optaget på uddannelsen, inden du kan søge om uddannelses-merit for dele af den.

Officersuddannelserne
Sergenter fra Forsvaret med en relevant akademiuddannelse og relevant erhvervserfaring får automatisk merit fra officersuddannelsernes officersbasisuddannelse jf. beskrivelsen i de aktuelle værnsspecifikke studieordninger på officersuddannelserne. 

Den militære diplomuddannelse
På den militære diplomuddannelse er det som udgangspunkt ikke muligt at opnå merit, da det er en unik uddannelse med fokus på kompetenceudvikling inden for militær ledelse, militære operationer og militær strategi i det danske forsvar. Dog kan det være muligt at søge merit fra uddannelsesretningsspecifikke moduler fra én uddannelsesretning til en anden uddannelsesretning inden for den militære diplomuddannelse.

Det er ikke muligt at søge om merit for diplomuddannelsens afgangsprojekt.

Sprogofficersuddannelserne
Det er kun muligt at søge merit for den militære grunduddannelse.

Master i Militære Studier
Er du optaget på Master i Militære Studier (MMS), kan du søge om merit for op til 10 ETCS-point (ud af 60) i form af de to obligatoriske FLEX-moduler, hvis du har bestået tilsvarende moduler på kvalifikationsrammeniveau 7 et andet sted.

Man kan ikke søge merit for Basic og Advanced moduler på MMS og heller ikke for Masterprojektet, da disse elementer er helt centrale for MMS’ egenart og studieordning.

Videreuddannelseskurser
Der kan normalt ikke søges om merit for elementer i videreuddannelseskurserne, da kurserne er meget militærspecifikke og ofte kortvarige. Skulle du have erhvervet uddannelseskompetencerne andetsteds, vil det være mere relevant at undlade at søge det pågældende videreuddannelseskursus og i stedet søge job-merit i forhold til konkrete stillinger.

Vejledning om merit
Hvis du har brug for vejledning om meritmuligheder, er du velkommen til at kontakte Forsvarsakademiets Uddannelsesafdeling eller Dekanat.

Din meritansøgning samt dokumentation skal sendes til Studiekontoret på e-mail: Studiekontor@fak.dk

Behandling af ansøgninger om merit
Når studiekontoret har modtaget en ansøgning om merit sendes en kvittering til ansøgeren. Det er studiechefen for den uddannelse eller kursus, der søges merit til, i samråd med den fagansvarlige institutchef, der afgør om ansøgningen kan imødekommes. Den resortansvarlige afdeling giver ansøgeren besked inden for 4 uger.

Vær opmærksom på at:

  • Det er den studerendes ansvar at sætte sig ind i læringsmålene for de pågældende moduler i den aktuelle studieordning og at dokumentere meritgrundlaget i forhold til modulernes læringsmål.
  • Du skal være optaget på uddannelsen for at kunne søge merit.
  • Der gives kun merit for mindre dele af uddannelsen – og aldrig for de elementer, som er specifikke for uddannelsen.
  • Det er ikke muligt at få merit for masterprojektet eller diplom-afgangsprojektet.
  • Ved godkendt merit medregnes opnåede karakterer ikke på eksamensbeviset, men overføres som bestået.
  • Meritansøgning skal fremsendes senest en måned før modulopstart.

 

Sidst opdateret 7. oktober, 2020 - Kl. 09.22