Overenskomstforhandlingerne var som i 2013 præget af en stram økonomisk ramme, hvilket afspejles i de centrale forlig. På Forsvarsministeriets delegationsområde har der på de militære overenskomster for CS og HKKF været forhandlet om tilpasninger bl.a. som konsekvens af sidste års lukning af tjenestemandsansættelse.
 
Hvad blev resultatet?
Det centrale forlig indgået af finansministeren med CFU i hovedpunkter:

 • En 3-årig overenskomstperiode. Det betyder, at overenskomsterne er gældende i perioden 1.4.2015 til 31.3. 2018.
 • En økonomisk ramme på skønsmæssigt 6,6 % over hele perioden. Det betyder, at der formentlig vil være generelle lønstigninger på 0,45% 1. april 2015, 0,8% 1. april 2016. 1% 1. april 2017 og 1,5% 1. december 2017. I alle beløb er indregnet et skøn over reguleringsordningen og udmøntning af 2,1% til decentral (ny) løn.
 • Reguleringsordningen videreføres. Det betyder, at en evt. højere lønstigning på det private arbejdsmarked i en forudgående periode udmøntes med 80%. Der indføres nu et privatlønsværn, så lønudviklingen i staten ikke kan overstige lønudviklingen i det private – her vil ske modregning med 100%.
 • Enighed om målsætning for OK 18: at forskellen i lønudvikling mellem staten og den private sektor skal udlignes.
 • Styrket indsats fra parterne for at understøtte samarbejde og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Det betyder, at parterne kan sammensætte ”rejsehold”, der kan bistå på den enkelte arbejdsplads.
 • Der er afsat midler til fortsat kompetenceudvikling.
 • En uges ekstra lønnet barselsorlov til fædre. Det betyder, at der nu i forældreorlovsperioden vil være i alt 6 ugers lønnet orlov til moderen, 7 ugers lønnet orlov til faderen og 6 ugers lønnet orlov, som forældrene kan dele.
 • Opsparingsdage (tidl. konverterede omsorgsdage). Arbejdsgiver får større indflydelse på afviklingstidspunktet. Uafviklede timer bortfalder ikke, men afregnes kontant ved fratræden.
 • Forhøjelse af minipensionen på OAO-S fællesoverenskomst, hvor pensionssatsen forhøjes til 11,19%. På HKKF’s område forhøjes satsen fra 6,72 til 7,26%.
 • Udenfor aftaleområdet nedsættes en arbejdsgruppe, der inden 30.juni 2015 skal kortlægge tekniske muligheder/begrænsninger i statistisk materiale på forsvarets område.

Det centrale forlig med Akademikerne specielt

 • Fokus på anvendelse af rammerne for lokal løndannelse (nye lønsystemer).
 • Arbejdsmarkedspension til elever på forsvarets grundlæggende officersuddannelse.
 • Efteruddannelse af sessionslæger. Lægen har ret til 2 ugers tjenestefrihed uden løn om året.

Fælles for CFU og Akademikerne

 • Nye vilkår for chefer: til åremålsansatte ydes ikke fratrædelsesbeløb, hvis den ansatte har en tilbagegangsstilling eller genansættes i chefstilling på tilsvarende niveau inden for ansættelsesområdet.
 • Nyt ansættelsesgrundlag for chefer forventes afsøgt og indført pr. 1. juli 2016.

Forsvarsministeriets egne aftaler i hovedpunkter
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

 • Overenskomstansatte officerer.
 • Kadetter får omlagt 3% af basisløn til pension.
 • For kadetter, ansat efter d. 1. april 2015 ændres basislønnen derfor tilsvarende.
 • For kadetter, ansat i perioden 1. juni 2014-31. marts 2015 er overgang frivillig.
 • Officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen bliver ikke berørt.

Tjenestemandsansatte officerer

 • Tillægsaftalen ændres således, at reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer følges – dog med aftalte tilføjelser og fravigelser. Der kan indgås aftaler om personlige kvalifikations- og funktionstillæg for samtlige tjenestemandsansatte officerer, idet den nye aftale også omfatter piloter og officerer med Sirius-tillæg.
 • Nye kvalifikations- og funktionstillæg er som udgangspunkt varige med mindre andet aftales.
 • De grupper, der i dag får officerstillæg, vil bevare det. Piloter og officerer med Sirius-tillæg får fortsat ikke officerstillæg.
 • Uddannelsestillæg ydes som satser, der er knyttet til løngrupper (ikke som hidtil ved gennemførelse af en bestemt, defineret uddannelse) Der kan alene oppebæres ét uddannelsestillæg, enten det nuværende eller det fremtidige. Tillægsstørrelsen er uændret. 

Hærens Konstabel- og Korporalforening
Parterne har aftalt at fortsætte forhandlingerne frem til 1. oktober 2015.
 
Centralforeningen for Stampersonel

 • Ansættelse sker fremover på ordinære, overenskomstmæssige vilkår.
 • Allerede ansatte før 1.4.2015 fortsætter på uændrede vilkår.
 • Tillægsaftalen ændres dog således, at reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer følges – dog med aftalte tilføjelser og fravigelser.
 • Der kan indgås aftaler om personlige kvalifikations- og funktionstillæg for samtlige.
 • Nye kvalifikations- og funktionstillæg er som udgangspunkt varige med mindre andet aftales. 

Forsvarets Civil-Etat

 • Fjernelse af provinssatser for materielforvaltere uden uddannelse og kasernemester 5.Tandplejerne
 • En helt ny overenskomst er indgået.

Lægestuderende

 • Overenskomstområdet udvides til også at omfatte Beredskabsstyrelsen.         

Øvrige

 • Herudover videreføres en række aftaler uændret eller med ganske få ændringer.

Hvad sker der fremover?                   

Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil opdatere alle relevante overenskomstaftaler, der løbende vil blive lagt på Lønportalen på intranettet.
 
Denne overenskomstperiode udløber ved udgangen af marts 2018. 

Sidst opdateret 6. juli, 2020 - Kl. 08.28

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google