Afgrænsningen mellem de to faglige organisationers dækningsområde er dels fastsat af en grænseaftale mellem Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmarks (HPRD) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD), dels i HPRD-overenskomsten for samt den praksis, der er på området.
 
Opgaver i reserven
Officerer af reserven ansættes i rådighedsstillinger indeholdende en designerings-/mobiliseringsfunktion, dvs. den funktion som reserveofficeren skal varetage i tilfælde af krig eller krise. Ansættelsen sker under HPRD aftaleområde.
 
Når reserveofficerer indkommanderes til tjeneste skal dette som hovedregel ske med henblik på løsning af opgaver, der er knyttet til dennes designerings-/mobiliseringsfunktion, herunder undervisnings-, øvelses- og uddannelsesopgaver. Herudover kan reserveofficerer indkommanderes til at gøre tjeneste i andre funktioner i reserven, ligesom de kortvarigt – dvs. af få dages varighed – kan indkommanderes til at varetage opgaver i den faste struktur.
 
Opgaver i den faste struktur
Skal en reserveofficer anvendes til løsning af driftsopgaver i mere end af få dages varighed, herunder som afløsning for en officer af linjen, skal reserveofficeren skifte ansættelsesgrundlag til HOD.
 
Ansættes reserveofficeren til løsning af opgaver under HODs dækningsområde, vil ansættelsen ske som officer af linjen.
 
Aflønning og øvrige vilkår
Aflønning af reserveofficerer vil til enhver tid ske i henhold til det gældende aftalegrundlag for henholdsvis officerer af linjen (HOD dækningsområde) og officerer af reserven (HPRD dækningsområde).
 
Reserveofficeren vil således få løn, individuel løndannelse, arbejdstids ydelser, fast tjenestested, befordringsgodtgørelse mv., som det fremgår af de respektive overenskomster.
 
Eksempler på hvordan reserveofficerer skal ansættes:

1. En af Søværnets sejlende enheder i 1. Eskadre har behov for en afløser til sejlende tjeneste, fordi skibets operationsofficer har bedt om fri i 2 dage i forbindelse med bryllup i nærmeste familie. Enheden vil gerne tilbyde en reserveofficer, der er designeret under 1. Eskadre, denne 2-dages sejlende tjeneste og spørger på hvilket grundlag, reservisten skal ansættes?

Svar: Reservisten vil skulle indkommanderes i henhold til HPRD-aftalegrundlag, idet der er tale om tjeneste af få dages varighed, og samtidig er sejladsen træning i den enkeltes designeringsfunktion.

2. Samme søværnsenhed har senere igen behov for en afløser, idet en af skibets officerer skal på tre MMS moduler henover de næste 6 måneder – hvordan skal reservisten ansættes?
 
Svar: Reservisten vil skulle korttidsansættes i henhold til HOD-aftalegrundlag, idet der ikke længere er tale om kort tid i en designeringsfunktion men reelt tale om afløsning i en fast stilling, da stillingsindehaveren er planlagt fraværende i en længere periode.
 
3. En reserveofficer er designeret ved Den Kongelige Livgardes reserveenhed og skal deltage i en 14-dages øvelse med reserveenheden.  På hvilket grundlag skal ansættelsen ske?
 
Svar: Reserveofficeren skal indkommanderes i henhold til HRPD-aftalegrundlag, idet der er tale om en øvelse, der er relateret til reserveofficerens designeringsfunktion.
 
4. Arktisk Kommando ønsker at anvende en af deres reserveofficerer, som afløser for den vagthavende officer i O-rummet i 14 dage i forbindelse med dennes ferie. På hvilket grundlag skal ansættelsen ske?

Svar 1: Da reserveofficeren skal afløse en fastansat i denne stilling – og dermed varetage en driftsopgave – vil reserveofficeren skulle ansættes under HOD-aftalegrundlag.
 
Svar 2: Såfremt der i dette tilfælde er tale om en reserveofficer, hvis designeringsfunktion netop er som vagthavende officer ved Arktisk Kommando, så vil vedkommende også kunne indkommanderes i henhold til HPRD-aftalegrundlag. Idet der jo er tale om træning direkte relateret til reserveofficerens designeringsfunktion.
 
5. En major af reserven er designeret til Specialoperationskommandoen. 2. Brigades reserveenhed ønsker at benytte den pågældende major til at løse en undervisningsopgave. Kan majoren af reserven udlånes til tjeneste ved en anden myndighed, og hvordan skal majoren ansættes?
 
Svar: Ja, reserveofficerer må gerne varetage en anden funktion i reserven end den, som de er designeret til. Igen vil ansættelsesgrundlaget afhænge af, hvorvidt ovennævnte undervisning er relateret til reserveofficerens designeringsfunktion, eller der er tale om et vikariat for en fastansat officers undervisning. Er undervisningen relateret til reserveofficerens designeringsfunktion, så vil det være indkommandering i henhold til HPRD-aftalegrundlag. Modsat såfremt der eksempelvis er tale om vedligeholdende undervisning/uddannelse af fast personel, og reserveofficeren reelt erstatter en fast officer, så vil ansættelsen skulle ske i henhold til HOD-aftalegrundlag.

Sidst opdateret 31. juli, 2020 - Kl. 13.36