Koncernens reserve
Koncernens reserve består af reservepersonel under stabe, kommandoer og myndigheder ved Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarets Sanitetskommando, Forsvarsakademiet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, The Headquarters Multinational Corps Northeast, The Allied Rapid Reaction Corps og ved The Supreme Headquarters Allied Powers Europe.
 
Vi har i koncernens reserve forskellige typer af medarbejdere:

 • Fra konstabel til brigadegeneral/flotilleadmiral
 • Fra sergent til sektionschef
 • Sprogofficerer
 • Militære juridiske rådgivere.

 Herudover består koncernens reserve af:

 • Læger, sygeplejersker, radiografer, medicoteknikere, farmaceuter, bioanalytikere, tandlæger, dyrlæger, fysioterapeuter og kystredningstjenesten.

Nye betegnelser for reserven
I samråd med Center for reservestyrken (CFR) er det besluttet, at ensrette betegnelserne for reserven, hvorfor betegnelserne ”rådighedspersonel” og ”reserveentitet” fremadrettet erstattes af ”reservist” og ”reserveenhed”.

Rådighedskontrakt
Som sekondløjtnant af reserven til og med brigadegeneral/flotilleadmiral af reserven ansættes du på en rådighedskontrakt, hvor du som udgangspunkt ikke er forpligtet til at gøre tjeneste før, du selv har sagt ja til at lade dig indkommandere i en aftalt periode. En rådighedskontrakt indgås for en periode på op til 4 år ad gangen og kan indeholde en forpligtigelse til at gøre rådighedstjeneste i indtil 84 dage (12 uger) fordelt på mindst to kalenderår. Ved ansættelse som konstabel af reserven til og med chefsergent af reserven benævnes kontrakten – reservekontrakt.
 
Som personel af reserven vil du typisk kun vil opleve indkommanderingsperioder på 1-5 dage en til tre gange årligt.
 
I koncernens reserve har du en stor grad af mulighed for at påvirke din egen karrierevej med hensyn til udvikling og avancement gennem de mangfoldige opgaver, som koncernens reserve årligt løser. Denne karrierevej er helt unik i staten, og koncernen har derfor mange medarbejdere som vælger at tegne en rådighedskontrakt/reservekontrakt, når de forlader en fast militær stilling i koncernen.

Ledige stillinger i koncernens reserve
Som myndighed skal du oprette anmodning om stillingsopslag via SAP E-rekruttering (SAP E-REK). Ledige stillinger kan søges via karriere.forsvaret.dk/job.
 
Personel af reserven sender deres ansøgning via linket i jobopslaget til Forsvarsministeriets Personalestyrelse som,  i et samarbejde med chefen ved myndigheden, udvælger de egnede ansøgere. Til og med M331-funktionsniveauet er det herefter chefens ansvar at pege på den person, der indstilles til at blive ansat.
 
Det medfører også, at personel af reserven, som vil gøre karriere som generalist eller specialist, har mulighed for at skifte job, hvis de følger med på Forsvarets hjemmeside, og her selv finder deres karrierespor.
 
Fastansat militært personel, der efter minimum et års sammenhængende ansættelse fratræder den faste stilling, kan - uden stillingsopslag - op til 3 måneder efter at have forladt en fast stilling i koncernen, tilbydes en rådighedsstilling på samme funktionsniveau, som de aktuelt er udnævnt til. Midlertidigt tillagt grad kan ikke medtages. Når der er gået 3 måneder, skal medarbejderen i stedet søge en ledig stilling via karriere.forsvaret.dk/job.
 
Det er stadig Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som ansætter, udnævner og afskediger medarbejdere.

Tjenestefri uden løn (TUL) og rådighedstjenestetjenestefri uden løn (TUL) og rådighedstjeneste
Personel på TUL kan – uden foregående stillingsopslag - tilbydes en rådighedsstilling i koncernens reserve på samme funktionsniveau, som de aktuelt er udnævnt til . Midlertidigt tillagt grad kan ikke medtages. Medarbejdere på TUL vil kunne indkommanderes i hele TUL-perioden.

Hvis medarbejderen indgår en fuldtidsansættelse eller vender tilbage efter TUL-perioden, vil rådighedskontrakten fra og med datoen for ansættelsen/genindtrædelsen i en fast stilling ophøre.
 
Medarbejdere på TUL, som er interesseret i en rådighedskontrakt i koncernens reserve, bedes holde sig orienteret via karriere.forsvaret.dk/job hvor ledige rådighedsstillinger slås op, eller kontakte sin egen eller anden myndighed, som vil kunne fortælle, hvad det vil sige, at indgå i koncernens reserve.

Udnævnelse
Fra funktionsniveauerne: 

 • Overkonstabel af 1. grad/marinespecialist/flyverspecialist (M112)
 • Sergent (M212)
 • Premierløjtnant (M312)
 • Korpsmester (U312)
 • Reservelæge af 1. grad (M321).

Og opefter sker udnævnelse altid på baggrund af en ansøgning til en ledig stilling på det ønskede niveau i koncernens reserve.

For at blive udnævnt indenfor de militære funktionsniveauer skal medarbejderen/kommende medarbejder først opfylde nogle generelle krav til udnævnelse:

 • Militær grunduddannelse
 • Bestået ”Forsvarets fysiske basistest”
 • Godkendt helbredsvurdering
 • Godkendt tandlægevurdering
 • Egnet i grundvaccination
 • Gyldig sikkerhedsgodkendelse til niveauet
 • Ingen vandelsforhold som hindrer ansættelse/udnævnelse.

Til konkrete stillinger kan der stilles specifikke krav til kandidaten, hvorfor en opfyldelse af de generelle krav, som oftest ikke er nok til at blive udnævnt. De specifikke krav til stillingen skal fremgå af stillingsopslaget og/eller funktionsbeskrivelsen.

Nuværende medarbejdere, som gennemfører og består en grundlæggende militæruddannelse kan, hvis myndigheden finder medarbejderen egnet, blive indstillet til udnævnelse på baggrund af uddannelsen.
 
Løn
Midler til indkommandering trækkes fra myndighedens samlede lønsum. Derved kan myndigheden selv prioritere deres anvendelse af det faste personale og personel af reserven.
 
Når personel af reserven, senest 5 dage efter en indkommandering, indleverer ”arbejdstidsskema”, ”rejsebeskrivelse” og evt. ”kørselsrapport” er det vigtigt, at den anvendende myndigheds chef/leder har underskrevet arbejdstidsskemaet og at indleveringen af papirerne sker til egen myndighed. Læs mere i 'Vejledning for reservepersonel ved indkommandering'.
 
Hvis du, som medarbejder, oplever problemer med forkert eller manglende aflønning, beder vi dig i første omgang tage kontakt til din egen myndighed, og hvis dette ikke afhjælper problemet, beder vi dig sekundært kontakte Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse på FRS-KTP-LØN-PENSION.

Befalings- og Administrationssystemet
Myndigheden har alene beføjelse til at befale eget personel i befalingssystemet (BAS), hvilket myndigheden skal være opmærksom på ved udlån/lån af personel af reserven til/fra andre myndigheder.
 
Hvis der er oplysninger du mangler, er du velkommen til at kontakte HR-rådgivningen via 'Kontakt HR-Rådgivningen' øverst på denne side.

Øvrigt
Ved henvendelser i forbindelse med personsager, må en mailhenvendelse kun omhandle en medarbejder pr. mail - eksempelvis i forbindelse med gentegning af en rådighedskontrakt.

Ved henvendelser via en KTP postkasse, vil det være et stort ønske, hvis der i henvendelsen ikke samtidig sættes en sagsbehandler på i henvendelsen. Skriver man til en KTP postkasse, så er det udelukkende denne ene adressat, der skal fremgå af mailen, således at vi minimerer muligheden for dobbelt sagsbehandling.

Sidst opdateret 9. april, 2024 - Kl. 13.09